Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Estades de Coordinació Programa Erasmus +

Estades de Coordinació Programa Erasmus +

 

Descripció
L'objectiu d’una estada de coordinació pot tenir dues vessants: visitar una universitat amb la finalitat de signar un nou acord d’intercanvi, o bé visitar una universitat amb la qual ja existeix intercanvi per tal de fer-ne el seguiment.

Places
Cada centre podrà demanar com a màxim una estada de coordinació per curs acadèmic.

Requisits
Per realitzar una estada de coordinació no és necessari que hi hagi un acord Erasmus entre la universitat que es visita i la UAB, pero sí que és necessari que l'altra institució participi en el programa Erasmus.

Per poder fer una estada Erasmus és tenir la nacionalitat, residència permanent o status de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea -Islàndia, Liechtenstein i Noruega- Turquia i Croàcia)

Dotació econòmica
900€ màxim per estada.
Aquestes estades es subvencionen a través dels fons per a l’Organització de la Mobilitat (OM) del programa Erasmus.

Durada de l'estada
Es considera que la durada màxima d'una estada de coordinació és d'una setmana.

Terminis
Presentació de sol·licituds: fins el 31 de maig de 2021.
Realització d’estades: fins el 31 de juliol de 2021.

Per a qualsevol dubte us atendrem a:
Àrea de Relacions Internacionals (Edifici N – Plaça Cívica)
Tel. 93 581 3780
A/e: erasmus.staff@uab.cat

 

 


1- Omplir el full de sol·licitud (apartat Documentació d'aquest web) indicant el pressupost aproximat del viatge.

2- Registrar la Sol·licitud al Registre General o a qualsevol punt de registre descentralitzat. També es pot signar electrònicament i registrar-ho com a Sol·licitud Genèrica a la seu electrònica de la UAB

3- Un cop revisada la sol·licitud, es comunicarà a l’interessat/da la concessió de l'ajut.

Consulteu el document de "Procediment Administratiu" a l'apartat "Documentació" d'aquest web.


Per a qualsevol dubte us atendrem a: Àrea de Relacions Internacionals (Edifici N – Plaça Cívica)

Tel. 93 581 3780
A/e: erasmus.staff@uab.cat


 


Un cop realitzada l’estada es farà la liquidació de despeses la qual està supeditada a la presentació de TOTA la documentació requerida.


Per a qualsevol dubte us atendrem a:
Àrea de Relacions Internacionals (Edifici N – Plaça Cívica)
Tel. 93 581 3780
A/e: erasmus.staff@uab.cat