Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus estudis Màster

Condicions generals del programa Erasmus+

Cofinançat pel programa Erasmus+ de la UE

El Programa Erasmus+ s'emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa inclou tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

L’Acció 1 d'aquest programa Erasmus+ inclou la mobilitat d'estudiants de les Institucions d’Educació Superior en els 28 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia i la República de Macedònia.

Suïssa ha quedat fora del programa Erasmus+, però les places acordades amb institucions d’ensenyament superior d’aquell país s’ofertaran durant aquesta convocatòria. Els estudiants que obtinguin plaça a una destinació de Suïssa no podran rebre ajuts econòmics procedents de la Unió Europea i tampoc els ajuts del MECD, i rebran el finançament directament del govern suís (Swiss-European Mobility Programme).

El programa Erasmus+ facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar.

L'alumne abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’ intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + entre els estudiants de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.

CONVOCATÒRIA ERASMUS MÀSTER, SEGON SEMESTRE 2020/2021


Requisits


· Estar matriculat/da a la UAB durant el curs 2020/2021 d’un dels màsters oficials de 60 crèdits o d’un dels màsters oficials de 90 o de 120 crèdits amb mobilitat al segon semestre, detallats al quadre de destinacions que es publicarà al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi, a les opcions Erasmus+ Màster" i "UAB Exchange Programme Master".

· Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.

· Tenir la nacionalitat, residència o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+: els 27 estats membres de la Unió Europea els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega), la República de Macedònia del Nord, Sèrbia, i Turquia. La participació en institucions del Regne Unit quedarà supeditada als acords entre aquest país i la UE.

. No haver realitzat amb anterioritat  estades dins la modalitat Erasmus+ estudis o pràctiques i que superin els 9 mesos al mateix cicle d'estudis, atès que segons el comptador d’estades Erasmus+ es poden fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis dins el programa Erasmus+. No es tindran en compte les estades a Suïssa.

. Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

. Cada centre pot afegir altres requisits específics per als seus alumnes. Consulteu el web de la vostra facultat.

. Hi ha universitats que demanen, com a requisit, un determinat nivell d’idioma (consulteu la informació al llistat de destinacions que es publicarà a aquesta pàgina web (apartat destinacions).


Criteris de selecció

. L’expedient acadèmic de l’estudiant. S'utilitzarà la qualificació dels estudis previs. Aquells estudiants que no hagin cursat els seus estudis previs a la UAB, hauran de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem. El barem que s'aplicarà s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació i en escala de 0 a 10 dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria inclòs el NO PRESENTAT/NO AVALUABLE, que no computaran amb una qualificació numèrica de 0.

. L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. L’acreditació de nivell d’idioma s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica del centre on l’estudiant estigui matriculat/da mentre estigui obert el període de sol·licitud. Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada Erasmus+ estudi i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podran fer una prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics.

Convocatòria 2020/21

Annex a la convocatòria - puntuació de les llengües

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+ Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris d’expedient acadèmic utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats.

Els estudiants beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver lliurat el conveni de subvenció original signat, haver emplenat l’apartat de dades bancàries al sia, haver realitzat la prova de nivell d’idioma (veure apartat OLS) i lliurat el certificat d’arribada. Tots quatre passos són imprescindibles per a rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’estudiant hagi tornat tornat i hagi realitzat els següents tràmits: aportar el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i hagi emplenat l’informe sobre l’estada realitzada a través de la Mobility Tool (veure informació detallada al dossier de l’estudiant Erasmus+ disponible al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi). Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a que un mes és igual a 30 dies).


Dotació de l'ajut 
    
Quadre dels imports dels ajuts segons fons de finançament i països de destinació:
 

  PAÍS DE DESTINACIÓ IMPORTS
 
Grup 1
Països amb un cost de vida més alt
 
 
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia

 


300 €/mes
 
 
Grup 2
Països amb un cost de vida mitjà
 
 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal 
 
 

250 €/mes
 
Grup 3
Països amb un cost de vida inferior
 
Ex República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia
 

200 €/mesCompatibilitat de l'ajut Erasmus+ amb altres ajuts

En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic.


Ajut addicional per situació de desavantatge econòmic

Els estudiants que rebin l’ajut de fons comunitaris durant el curs 2020/2021 i que durant el curs 2019/20 hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministeri, rebran un ajut addicional de 200€/mes.

Convocatòria per al curs 2020/2021, llistat publicat en data 15/10/2020.


Destinacions Erasmus+ Màster 2020/21

 

Calendari de la convocatòria Erasmus+ Màster 2019-2020:

Presentació de sol·licituds: del 17 al 25 d’octubre de 2019
 
Resolució i publicació al web de la UAB, enllaç “Mobilitat i intercanvi”: 15 de novembre de 2019

Acceptació o renúncia de plaça assignada: del 16 al 21 de novembre

 

Seleccionats i documentació curs 2020-2021Resolució definitiva

En data 16 de novembre de 2020 es resol l'adjudicació de places i ajuts econòmics de la convocatoria d'Erasmus Màster per al segon semestre del curs 2020-2021. Trobareu el llistat al final d'aquesta pàgina.

Per als alumnes que hàgiu obtingut plaça, el termini per Acceptar/No acceptar plaça és del 16 al 22 de novembre de 2020. A partir del 23 de novembre les places sense confirmar seran considerades Desertes i Renunciades d'ofici.RESOLUCIONS I DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

A continuació trobareu la resolució així com documents informatius i formularis importants per a la realizació de la vostra estada d'intercanvi.

Si us plau, llegiu el Dossier Erasmus+ i també el document anomenat "Checklist", el qual resumeix els principals passos a seguir en la gestió de la vostra mobilitat. Seleccionats i documentació curs 2020-2021

S'ha publicat al  web del SEPIE el formulari de sol·licitud d'ajudes per a la mobilitat d'estudiants i personal d'Educació Superior entre països del programa (Erasmus+, KA103) amb necessitats especials per la Convocatòria 2019.

Aquest formulari, que trobareu aquí, haurà de ser emplenat tant pel sol·licitant com per la institució d’origen en tots els seus termes i  hauran de ser lliurats tant de manera electrònica a l’email erasmus@uab.cat com en paper a l’Àrea de Relacions Internacionals, a l’oficina de la Plaça Cívica (planta baixa de l’edifici de la Biblioteca de Ciències de la Comunicació i Hemeroteca General). La data límit per lliurar a l’ARI tota aquesta documentació serà el dia 15 de març de 2020.

Com a novetat en aquesta convocatòria, l'ajut addicional podrà ser sol·licitat per tots els participants que tinguin un grau de discapacitat mínima reconeguda del 33%, i no només per aquells que tinguin almenys un 65%, sempre que estigui adequadament justificada. A més, s'han incrementat els imports màxims d'aquest ajut: 1.500€/mes per a estudiants i 360€/dia per a personal. La Guia de NNEE recull la informació pertinent per facilitar la gestió d'aquests ajuts.