Condicions generals del programa Erasmus+

Condicions generals del programa Erasmus+


El Programa Erasmus+ s'emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa inclou tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

L’Acció 1 d' aquest programa Erasmus+ inclou la mobilitat d'estudiants de doctorat (doctorands) de les Institucions d’ Educació Superior en els 27 estats membres de la Unió Europea, el Regne Unit (fins que finalitzi el programa Erasmus+ 2014/20), els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia.

Suïssa ha quedat exclosa de participar en el programa Erasmus+. Per sol·licitar un ajut dins el fons del Swiss-European Mobility Programme cal contactar directament amb l'Oficina de Relacions Internacionals de la universitat suïssa de destí. Podeu consultar més informació en aquest enllaç:

https://www.movetia.ch/en/programmes/swiss-programme-for-erasmus/higher-education/european-mobility-in-the-tertiary-field/

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + entre els doctorands de la UAB. El programa Erasmus+ possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d'estudis) que el doctorand haurà acordat amb el seu coordinador/a del programa de doctorat abans de marxar.

El doctorand abona l' import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’ intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic.

Les mobilitats i els ajuts estaran sotmesos a les regulacions i restriccions que puguin emetre les autoritats amb relació a la situació sanitària i a la continuïtat dels programes d’intercanvi i/o a l’acceptació de l’estudiant per la universitat de destinació.