Renovació TIE per familiars d'estudiants

Renovación de la Autorización de Estancia por Estudios

Documents

1. Taxa de residència: la taxa s'ha de pagar abans de presentar la sol·licitud de renovació i cal aportar una còpia del justificant de pagament juntament amb la resta de la documentació. El fet de pagar-la no implica la concessió automàtica de la renovació, però no es pot resoldre favorablement la sol·licitud mentre no consti el pagament de les taxes corresponents. Si teniu problemes per descarregar aquest PDF, trobareu el document al final d'aquesta pàgina.

2. Imprès oficial: formulari Ex-00 (original + 1 còpia) . És obligatori omplir els camps a màquina o a l'ordinador. Els formularis emplenats a mà no s'acceptaran. Si teniu problemes per descarregar aquest enllaç, trobareu el document també al final d'aquesta pàgina.

3. Fotocòpia del passaport.

4. Fotocòpia de la targeta d'autorització d'estada per estudis (per les dues cares).

5. Fotocòpia de la targeta d'autorització d'estada del titular que dóna dret al règim de familiar d'estudiant.

6. Certificat de matrimoni o certificat de naixement.

7. En cas de fills, certificat d'escolarització a l'Estat espanyol.

8. Mitjans econòmics: el familiar responsable ha de demostrar o acreditar que disposa dels mitjans econòmics per mantenir a la seva família.

9. Fotocòpia del contracte d'assegurança de malaltia que cobreixi, durant l'estada a l'Estat espanyol, les despeses mèdiques, si escau, associades a un accident o una malaltia.

Nota important: és aconsellable presentar la sol·licitud de renovació un mínim de 15 dies abans de la data de caducitat de l'autorització d'estada per estudis.