Mobilitat i intercanvi internacional

FAQs Coronavirus

Tot el que necessites saber

En els següents apartats trobaràs informació detallada sobre com afecta la teva estada d'intercanvi, la situació provocada per la Covid-19.

 • Sóc estudiant d'intercanvi per al proper curs, 2020/21. La meva universitat de destí, ha cancel·lat les estades d'intercanvi durant el primer semestre. Podré realitzar la mobilitat?

Si la universitat de destí cancel·la les estades a realitzar durant el primer semestre, podràs sol·licitar a la teva Oficina d'Intercanvi la modificació d'estada per a realitzar-la durant el 2n semestre. Des de l'ARI no recomanem que sol·liciteu un canvi de destí atès que la situació (cancel·lació estades primer semestre) es podria donar també.

Si no t'interessa postergar l'estada al 2n semestre, pots renunciar a l'estada d'intercanvi del curs 20/21 (amb causa justificada que no penalitza) i optar per presentar-te a la nova convocatòria d'intercanvi per al curs 21/22.

Davant la situació de força major general causada pel Covid-19 no podem assegurar quina serà la situació ni durant el curs 20/21 ni durant el 21/22.

 • Sóc estudiant d'intercanvi per al proper curs, 2020/21 i una part de l'estada la cursaré online. Tinc dret a beca?

Ajuts Erasmus+ del programa KA103 (Europa) i KA107 (fora d'Europa): El programa Erasmus+ financia les estades al país de destí tant si es fa seguiment presencial com online, com blended. Per tant, sí, tens dret a beca pel període que realitzis l'estada presencial al país de destí, (tant si fas seguiment online com presencial) sempre que aquesta estada al país de destí sigui de com a mínim 3 mesos. Per als períodes en que es realitzi una mobilitat virtual sense desplaçament a destí, es reconeixen els crèdits però no es reben ajuts.

Ajuts UAB i Santander del Programa UAB Exchange: Si, tens dret a la totalitat de la beca que se t'assigni, sempre que l'estada presencial al país de destí sigui de com a mínim 3 mesos (Ajuts UAB) i de 4 mesos (Ajuts Santander).

 • Protocol Emergències Internacionals: COVID-19

Els membres de la Comunitat UAB que participin en estades de mobilitat a l'estranger tenen a la seva disposició un conjunt de recomanacions sobre protocol d'emergències internacionals a tenir en compte abans i durant l'estada de mobilitat. Entre aquestes mesures, i degut a l'actual situació d'expansió mundial del Covid-19, destaquem els següents punts:

1. Registre Consular

El registre de Matrícula Consular és un registre públic que es fa a les Oficines Consulars Espanyoles a l'estranger, en el qual s'inscriuen els ciutadans espanyols que habitin en la respectiva demarcació consular,  ja siguin residents habituals o es trobin allà transitòriament.

El Registre de Matrícula Consular permet estendre la protecció diplomàtica i consular als espanyols que es trobin vivint a l'estranger en qualsevol situació d'emergència que es pugui produir, ja sigui una catàstrofe natural, emergència sanitària o conflicte bèl·lic, o simplement es produeixi un accident o una situació personal que necessiti protecció consular.

En aquelles estades de mobilitats, es recomana el Registre de Matrícula Consular com a “no resident”, per a permetre que, en cas d'activar-se programes d'emergència, puguin ser contactats per part de l'Oficina Consular corresponent.

2. Assegurança mèdica

a) Mobilitats dintre de la Unió Europea

Pels desplaçaments dintre de la unió Europea, és altament recomanable tramitar la Targeta Sanitària Europea, que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que resultin necessàries des del punt de vista mèdic durant una estada temporal en el territori de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, tenint en compte el tipus de prestacions i la durada de l'estada prevista, d'acord amb la legislació del país d'estada. En alguns casos, caldrà assumir una quantitat fixa o un percentatge de les despeses derivades de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions que els assegurats de l'Estat en que es produeixi la mobilitat, motiu pel qual també és molt recomanable disposar d'una assegurança mèdica que inclogui cobertura en casos de Covid-19. L'assegurança complementària de mobilitat de la UAB contempla aquesta cobertura però només cobreix despeses fins a 6.000 euros, motiu pel qual es recomana la contractació d'una pòlissa addicional.

b) Mobilitat fora de la Unió Europea

Pels desplaçaments fora de la Unió Europea, és altament recomanable disposar d'una assegurança mèdica que cobreixi les despeses de tractament per COVID-19. L'assegurança complementària de mobilitat de la UAB contempla aquesta cobertura però només cobreix despeses fins a 6.000 euros, motiu pel qual es recomana la contractació d'una pòlissa addicional que ampliï aquesta cobertura fins a un mínim de 300.000 euros. La corredoria d'assegurances Omnibus ofereix una assegurança per mobilitats OUT, però qualsevol altre assegurança que acompleixi aquests requisits seria acceptable.

c) Docència online

Caldrà tenir en compte que, d'acord amb el criteri de les autoritats sanitàries i en funció de la necessitats de prendre mesures extraordinàries per evitar l'expansió del Covid-19, poden haver períodes de docència online, ja sigui al principi de l'estada o en moments específics.

 • Sóc estudiant d’intercanvi Erasmus+ del curs 2020/21 però no he pogut fer la mobilitat prevista.

Si ets estudiant Erasmus+ i no has pogut fer la teva mobilitat prevista però has realitzat alguna despesa (Viatge, Allotjament, Assegurança, etc.) guarda les factures, els comprovants o justificants de la despesa per que puguem presentar-les a l 'Agència Nacional Erasmus+ (SEPIE) de cara a un possible reemborsament. Quan tinguis els justificants econòmics de la despesa, ens els has de fer arribar mitjançant aquest formulari, adjuntant també la Declaració jurada que pots trobar aquí.

La cobertura d'aquestes despeses no està garantida, tot i que les mobilitats que es cancel·lin o les que estiguin en curs sense haver-se pogut completar, en el cas d'haver incorregut en despeses, podrien ser justificades com a causa de força major. En cap cas podrà superar el finançament inclosa en el teu Conveni de Subvenció.

Si tenies concedida una beca Santander Erasmus+, no en podràs gaudir.

 

 • Admissions Spring 2021 (actualitzat octubre de 2020)

Les admissions estaran condicionades a l'evolució de la pandèmia, així com a l'aprovació final de la facultat d'acollida, que podrà reduir el nombre d'estudiants admesos per tal de poder complir amb totes les mesures sanitàries necessàries. 

En el context actual, no podem garantir un mateix model de docència per a totes les facultats o escoles. Els estudiants han de contactar amb l'Oficina d'Intercanvis de la seva facultat d'acollida per saber com tenen previst organitzar la docència del segon semestre. Per a informació sobre la selecció d'assignatures o sobre el Learning Agreement, també han de contactar amb l'Oficina d'Intercanvis de la facultat. 

A causa de les incerteses sobre l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, recomanem als estudiants del segon semestre que siguin molt cautelosos abans de fer reserves de bitllets d'avió o allotjament amb molta antelació i que triïn sempre opcions amb dret a reemborsament. 

 

 • Com serà la docència al curs 2020/21?

D’acord amb la vocació presencial de la universitat i complint amb les previsions i regulacions, pel curs 2021-22 la UAB ha desenvolupat un model de docència mixta que combina activitats presencials amb activitats en línia des de principi de curs.

El primer semestre ha començat amb una combinació d’activitats presencials en grups reduïts i implantant mesures sanitàries, així com amb docència online per a certs continguts. Aquest model podrà evolucionar cap a un model 100% online o bé cap a un model 100% presencial en funció de les mesures de prevenció i seguretat que implantin les autoritats sanitàries.

Pel que fa al segon semestre, les expectatives van en la mateixa línia i pel moment no podem garantir un retorn complet a la normalitat o a classes 100% presencials. 

 

Nota informativa de l'Equip de Govern en relació amb la docència del curs 2020-2021 (publicada al juliol de 2020)

La UAB és una universitat presencial amb un campus i uns equipaments que, en el seu conjunt, configuren l'entorn òptim per a la vida universitària, en tots els seus vessants acadèmic, social, cultural i participatiu, els quals hem perdut aquests darrers mesos i que volem tornar a recuperar tan aviat com sigui possible.

La situació d'emergència sanitària probablement no permetrà començar el curs amb una presencialitat total. És per això que l'Equip de Govern, conjuntament amb les direccions dels centres, ha decidit iniciar el curs en una modalitat docent que inclourà tota la docència presencial que les circumstàncies permetin i una part de docència organitzada de manera no presencial en allò que no es pugui fer al campus.

El calendari i l'horari del curs s'ha establert de manera que es pugui recuperar la presencialitat total tan bon punt sigui possible, en la mesura que les circumstàncies sanitàries ho permetin. En aquest marc, es prioritzarà la presencialitat de les activitats amb més component pràctic i interpersonal, com ara les pràctiques, els laboratoris i els seminaris.

Es donarà una atenció presencial especial a l'alumnat de primer curs i al que acaba els estudis. També es tindrà una particular cura de l'alumnat amb situacions de dificultat.

Tots els esforços de la UAB aniran adreçats a garantir que el curs es pugui desenvolupar amb la màxima normalitat i seguretat possibles, tot tenint en compte també els aprenentatges d'aquests mesos complexos que hem hagut d'afrontar. Atès que la situació pot anar variant, les condicions de docència poden evolucionar puntualment en un sentit o un altre, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

 • Protocol Emergències Internacionals: COVID-19

Els membres de la Comunitat UAB que participin en estades de mobilitat a l'estranger tenen a la seva disposició un conjunt de recomanacions sobre protocol d'emergències internacionals a tenir en compte abans i durant l'estada de mobilitat. Entre aquestes mesures, a causa de l'actual situació d'expansió mundial de la Covid-19, destaquem els següents punts:

a) Registre consular

És recomanable inscriure al registre consular de viatgers del consolat del vostre país a Barcelona perquè en cas d'emergències com catàstrofes naturals o situacions d'emergència col·lectiva, relacionades o no amb el COVID 19, els consolats puguin contactar amb vosaltres i proporcionar-vos la assistència necessària segons la situació.

b) Quarantena

En alguns casos, depenent de l'evolució de les mesures de prevenció de l'expansió de l'COVID-19, els nacionals d'alguns països poden ser comminats a guardar quarantena de 14 dies a la seva arribada a Espanya. Per a més informació, per favor contacta amb la teva oficina consular espanyola abans d'iniciar el teu viatge.

c) Assegurança mèdica

Tots els estudiants, investigadors i professors estrangers que vinguin a una universitat catalana han d'estar coberts per una assegurança mèdica. Es recomana contractar una assegurança mèdica que tingui plena cobertura en cas de malaltia o accident durant el viatge o l'estada a Espanya. També cal considerar que tingui cobertures pel que fa a desplaçament de familiars i desplaçament en avió medicalitzat.

En les presents circumstàncies, i davant l'eventualitat que hi pugui haver brots de coronavirus, seran especialment indicats les assegurances que cobreixin possibles despeses per tractament de COVID-19. La corredoria d'assegurances Omnibus ofereix una assegurança de salut per a mobilitats a Espanya amb cobertures en cas de tractament per COVID-19, encara que qualsevol altra assegurança que compleixi amb els requisits dictats per la corresponent oficina consular espanyola seria acceptable.

Els estudiants, investigadors i professors de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa poden sol·licitar la targeta sanitària europea. La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal en el territori de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada prevista, d'acord amb la legislació de país d'estada, independentment de que l'objecte de l'estada sigui el turisme, una activitat professional o els estudis. Per a més informació visitar aquest web. En qualsevol cas, es recomana la contractació d'alguna assegurança addicional per cobrir possibles copagaments.

 • Informació sobre viatges:

Informació sobre la Mobilitat entre països de la Unió Europea: https://reopen.europa.eu/es/

Informació sobre la Mobilitat per a estudiants extracomunitaris: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_es

 • Sóc estudiant d'intercanvi per al proper curs, 2021/22. Continuo amb els tràmits?

En aquests moments, a causa de la crisi sanitària provocada pel Covid-19, no ens és possible preveure la situació en què ens trobarem d'aquí a uns mesos. De fet, els escenaris van canviant a mesura que passa el temps, però algunes incerteses persisteixen, i per aquest motiu, no us podem assegurar que el curs acadèmic s'iniciarà amb classes presencials.

Donada la situació per la Covid-19, tots els estudiants que feu una estada d'intercanvi al curs 2021/22, haureu de signar un document de "Declaració de viatge".

Les mobilitats estan vinculades a les regulacions, instruccions i recomanacions de les institucions sanitàries globals i nacionals que limiten la mobilitat internacional. Així mateix, les mobilitats i els ajuts estaran sotmesos a les condicions de continuïtat dels programes d'intercanvi i/o a l'acceptació per la universitat de destinació.

És per tot això que, us recomanem que pareu atenció a les informacions publicades en la pàgina https://www.uab.cat/coronavirus/, així com a la informació que rebeu mitjançant el correu. Així mateix, us recomanem que no feu, pel moment, cap despesa en relació a la mobilitat prevista (bitllets d'avió, allotjament, etc.). Un cop tingueu la carta d'acceptació de la universitat de destí (i hagueu tramitat visat en cas que aquest sigui necessari) serà el moment de començar a fer reserves d'allotjament i viatge, però us recomenanem que en fer-les, escolliu les opcions que us permetin recuperar els diners en cas de cancel·lació.

Però sí que podeu continuar amb els tràmits, tant els que has de realitzar amb la universitat de destí (admissió) com amb la UAB (Learning agreement)

Des de l'Àrea de Relacions Internacionals, esperem que la normalitat es pugui restablir el més aviat possible. De tota manera us mantindrem informades i informats de les novetats que es vagin produint.

Per aquells estudiants amb plaça a una universitat europea, en aquest enllaç trobareu informació relativa a viatges entre països de la UE. Així mateix, sigui on sigui la vostra universitat de destinació, podeu trobar informació del país d'acollida al web del Ministerio de exteriores.

Tant la Àrea de Relacions Internacionals (ARI) de la UAB com les Oficines d'Intercanvi dels centres, seguim treballant per a que es compleixin els terminis previstos.

Així mateix, en el cas dels estudiants del UAB Exchange Programme, hem contactat amb les universitats de destí (que habitualment sol·liciten que es presenti documentació en format paper) per a que acceptin la documentació en format en línia mentre no es surti del confinament.

 • Com m'afecta el Brexit al meu intercanvi pel curs 2021-22?

El recent acord del Brexit anuncia la retirada del país britànic en el nou programa Erasmus+ previst per al període 2021-2027. La decisió posa fi a anys de cooperació, tot i que seguirà en funcionament fins a la renovació del nou pla de mobilitat. D’aquesta manera, les estades d’intercanvi continuaran vigents dins el Reglament actual fins que es compleixin tots els terminis.

Les condicions per a l’oferta de places continuen en vigor, igual que els ajuts econòmics, els quals destinen 300 euros per part de la beca UE per mes d’estada real, i els 200 euros de beca addicional per mes que el Ministeri d’Educació i Formació Professional dota als estudiants d’entorns desfavorits.

La sortida del Regne Unit de la UE també provoca l’eliminació dels acords fronterers en el marc de l’Espai Schengen i la conseqüent limitació de mobilitat entre països. A partir de gener de 2021 serà necessari un visat per a estades iguals o superiors a 6 mesos. Les condicions estan detallades a la web oficial del Govern Britànic.

L’assegurança mèdica europea segueix vigent, però per a estades anuals s’ha de pagar l’immigration health surcharge, juntament amb el visat. Per qüestions relatives a les assegurances és preferible contactar amb la universitat de destí, ja que hi poden haver particularitats depenent del territori britànic en què es produeixi l’estada.

• Informació sobre el procés de vacunació per als estudiants d’intercanvi sortints

La informació sobre les convocatòries de vacunació COVID-19 disponible al web del Departament de Salut de la https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/campanya-vacunacio/ (punt “En quines casuístiques m’he de dirigir a un CAP per vacunar-me contra la COVID-19”),  inclou els estudiants que han de marxar pròximament a l’estranger per fer un Erasmus o un altre programa acadèmic. Estem treballant per proporcionar-vos el document acreditatiu de l’estada d’intercanvi que realitzareu el curs 2021/22 amb què podreu adreçar-vos al vostres centre d’atenció primària (CAP) per demanar cita per a la vacunació contra la COVID-19. El rebreu, properament, a la vostra adreça institucional de correu electrònic de la UAB. No demanis hora al CAP fins que no hagis rebut el document.

Si fas l’estada durant el 2n semestre, haureu de revisar periòdicament la informació sobre les convocatòries de vacunació COVID-19 disponible al web del Departament de Salut de la Generalitat https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/convocatoria/ i així accedir a la vacunació tant aviat com s’obri la convocatòria per al vostre grup d’edat. 

 • Certificat COVID digital de la UE

El certificat COVID digital de la UE us permet viatjar de forma segura entre els estats de la Unió Europea (UE). Aquest certificat acredita que una persona ha estat vacunada contra la COVID-19, s'ha realitzat una prova el resultat ha estat negatiu o s'ha recuperat de la COVID-19. El podreu descarregar a lamevasalut.gencat.cat  

 • Admissions Fall 2021

Les admissions estaran condicionades a l'evolució de la pandèmia, així com a l'aprovació final de la facultat d'acollida, que podrà reduir el nombre d'estudiants admesos per tal de poder complir amb totes les mesures sanitàries necessàries. 

En el context actual, no podem garantir un mateix model de docència per a totes les facultats o escoles. Els estudiants han de contactar amb l'Oficina d'Intercanvis de la seva facultat d'acollida per saber com tenen previst organitzar la docència. Per a informació sobre la selecció d'assignatures o sobre el Learning Agreement, també han de contactar amb l'Oficina d'Intercanvis de la facultat. 

A causa de les incerteses sobre l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, recomanem als estudiants que siguin molt cautelosos abans de fer reserves de bitllets d'avió o allotjament amb molta antelació i que triïn sempre opcions amb dret a reemborsament.  

 • Com serà la docència al curs 2021/22?

D’acord amb la vocació presencial de la universitat i complint amb les previsions i regulacions, pel curs 2021-22 la UAB ha desenvolupat un model de docència mixta que combina activitats presencials amb activitats en línia des de principi de curs.

El primer semestre començarà amb una combinació d’activitats presencials en grups reduïts i implantant mesures sanitàries, així com amb docència online per a certs continguts. Aquest model podrà evolucionar cap a un model 100% online o bé cap a un model 100% presencial en funció de les mesures de prevenció i seguretat que implantin les autoritats sanitàries.

Pel que fa al segon semestre, les expectatives van en la mateixa línia i pel moment no podem garantir un retorn complet a la normalitat o a classes 100% presencials. 

 • Protocol Emergències Internacionals: COVID-19

Els membres de la Comunitat UAB que participin en estades de mobilitat a l'estranger tenen a la seva disposició un conjunt de recomanacions sobre protocol d'emergències internacionals a tenir en compte abans i durant l'estada de mobilitat. Entre aquestes mesures, a causa de l'actual situació d'expansió mundial de la Covid-19, destaquem els següents punts:

a) Registre consular

És recomanable inscriure al registre consular de viatgers del consolat del vostre país a Barcelona perquè en cas d'emergències com catàstrofes naturals o situacions d'emergència col·lectiva, relacionades o no amb el COVID 19, els consolats puguin contactar amb vosaltres i proporcionar-vos la assistència necessària segons la situació.

b) Quarantena

En alguns casos, depenent de l'evolució de les mesures de prevenció de l'expansió de l'COVID-19, els nacionals d'alguns països poden ser comminats a guardar quarantena de 14 dies a la seva arribada a Espanya. Per a més informació, per favor contacta amb la teva oficina consular espanyola abans d'iniciar el teu viatge.

c) Assegurança mèdica

Tots els estudiants, investigadors i professors estrangers que vinguin a una universitat catalana han d'estar coberts per una assegurança mèdica. Es recomana contractar una assegurança mèdica que tingui plena cobertura en cas de malaltia o accident durant el viatge o l'estada a Espanya. També cal considerar que tingui cobertures pel que fa a desplaçament de familiars i desplaçament en avió medicalitzat.

En les presents circumstàncies, i davant l'eventualitat que hi pugui haver brots de coronavirus, seran especialment indicats les assegurances que cobreixin possibles despeses per tractament de COVID-19. La corredoria d'assegurances Omnibus ofereix una assegurança de salut per a mobilitats a Espanya amb cobertures en cas de tractament per COVID-19, encara que qualsevol altra assegurança que compleixi amb els requisits dictats per la corresponent oficina consular espanyola seria acceptable.

Els estudiants, investigadors i professors de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa poden sol·licitar la targeta sanitària europea. La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal en el territori de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada prevista, d'acord amb la legislació de país d'estada, independentment de que l'objecte de l'estada sigui el turisme, una activitat professional o els estudis. Per a més informació visitar aquest web. En qualsevol cas, es recomana la contractació d'alguna assegurança addicional per cobrir possibles copagaments.

 • Informació sobre viatges:

Informació sobre Salut i Viatges: https://www.spth.gob.es/

Informació sobre la Mobilitat entre països de la Unió Europea: https://reopen.europa.eu/es/

Informació sobre la Mobilitat per a estudiants extracomunitaris: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_es

 • Informació sobre la vacunació:

Des del 8 de setembre hi ha en marxa un punt de vacunació sense cita prèvia al campus de la UAB obert a estudiants i ciutadania en general. https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/comenca-la-vacunacio-sense-cita-previa-al-campus-de-la-universitat-autonoma-1345667174054.html?noticiaid=1345849699226

La vacunació a Catalunya la realitza el Departament de Salut. Trobaràs informació actualitzada sobre la campanya de vacunació a la pàgina de Canal Salut de la Generalitat de Catalunya:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/campanya-vacunacio/index.html#googtrans(ca|es)

Per accedir a la vacunació a Catalunya (i a tot Espanya) cal disposar d'un NIE (número d'identificació d'estranger) i dirigir-se a un Centre d'Atenció Primària (CAP). El procés d'obtenció de l'NIE, especialment en el cas de ciutadans comunitaris o de ciutadans extracomunitaris que vagin a fer estades de menys de 90 dies, pot demorar uns mesos. Per aquest motiu, et recomanem que et vacunis al teu país d'origen abans d'arribar a Espanya.