Procés

Modificació de titulacions

VSMA


En el procés continu de seguiment d’una titulació, es poden detectar necessitats de millora. Aquestes millores, en alguns casos, implicaran la modificació de la memòria verificada que es vehicularà seguint el corresponent procés de modificació d’una titulació.

Per tant, les modificacions que es presentin sempre seran fruit del procés de seguiment de la titulació i com a conseqüència cada titulació oficial només es pot sotmetre al procés de modificació, com a màxim, un cop cada curs acadèmic.

D’acord amb el document d’AQU “Processos per a la comunicació i/o Avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris”, en funció de la seva tipologia es poden classificar en:

Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que la universitat pot implantar com a resultat del procés de seguiment. Aquests canvis es recullen en els informes de seguiment i s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació.

Modificacions substancials: canvis en el títol verificat que comporten alteracions en la seva estructura o en la seva naturalesa i objectius. A la vegada es poden classificar en dues tipologies:

a) Autoritzables: canvis que afecten a l'estructura del títol però no suposen un canvi en la seva naturalesa i objectius. Aquests canvis se sol·liciten a través del procés de modificació.

b) No autoritzables: canvis substancials que afecten la naturalesa i objectius del títol verificat i no es poden sol·licitar a través del procés de modificació. Així, aquestes modificacions que incideixen en la definició administrativa del títol o en les seves característiques acadèmiques essencials, comportaran iniciar un procés de verificació del títol.

Normativa i documents
PC8A Modificació de titulacions de Grau i de Màster Universitari
PC8B Extinció de titulacions de Grau i de Màster Universitari
Normativa i metodologia d'AQU
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la UAB
Document UAB de tipologia de modificacions de graus i masters
Document UAB de tipologia de modificacions de programes de doctorat
Criteris de Programació dels Estudis Oficials de la UAB

Documents de suport. Models
Proposta de modificació de Grau i Màster 2022-23
Proposta de modificació de Programa de Doctorat 2022-23
Proposta d'extinció
Document de Compromís de Recursos i Docència. Modificació 2022-23
Consideracions acadèmiques en la planificació docent dels estudis UAB (Versió revisada 2021)
Competències generals de la UAB (Nivell de grau)
Guia per treballar i avaluar les competències generals de la UAB
Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària (AQU)