Màster oficial en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Ofereix les eines metodològiques i pràctiques necessàries per al desenvolupament d’una recerca actualizada i aprofundida en musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Pla d'estudis Màster Oficial - Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Treballs de fi de màster

El Treball de Final de Màster (TFM) és un treball d'investigació original que han de realitzar els alumnes que cursen l’itinerari de recerca (Musicologia i Educació Musical). El tema del treball l’ha de proposar l’alumne, i l’ha de realitzar d'acord amb les indicacions del tutor que li sigui assignat. 


Guia per a l'elaboració del TFM