Màster oficial en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Formació específica en l’àmbit de la comptabilitat, la relació comptabilitat-fiscalitat empresarial i l’auditoria de comptes que permet completar la formació obligatòria en comptabilitat i auditoria.

Pla d'estudis Màster Oficial - Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Guies docents dels mòduls

Titol que s'obté:

Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Descripció del màster

Aquest màster universitari es presenta com un servei per a l’alumnat que vulgui completar la formació obligatòria en comptabilitat i auditoria per accedir a la professió d’auditor. L’accés al Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC) està regulat pels criteris establerts per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), organisme dependent del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. Aquest organisme estableix els criteris acadèmics i professionals que ha de complir un auditor de comptes per accedir a la professió. En aquest sentit l’ICAC determina els mòduls, blocs i matèries que ha de contenir el currículum d’una persona candidata a auditor de comptes per eximir-se de fer l’examen teòric d’accés al ROAC (vegeu la resolució de l’ICAC de 12.6.2012).

El bloc I sobre comptabilitat i auditoria estableix els mòduls següents:

  • Mòdul I.1. Auditoria (18 crèdits ECTS)
  • Mòdul I.2. Marcs Normatius d’Informació Financera Aplicables a Espanya (18 crèdits ECTS)
  • Mòdul I.3. Altres matèries comptables (4 crèdits ECTS)

A més, l’ICAC estableix un bloc II sobre altres matèries relacionades, com ara la tecnologia de la informació, el dret societari, la tributació i l’economia de l’empresa, aquestes sempre en la mesura que es relacionin o siguin aplicables a l’activitat d’auditoria de comptes.

  • Mòdul II.1. Matèries jurídiques: Dret Civil i Mercantil; Dret de Societats, d’Altres Entitats i Governança; Dret Concursal; Dret Fiscal; Dret del Treball i de la Seguretat Social (12 crèdits ECTS)
  • Mòdul II.2. Tecnologia de la Informació i Sistemes Informàtics (4 crèdits ECTS)
  • Mòdul II.3. Altres matèries: Economia General i Economia Financera; Economia de l’Empresa; Principis Fonamentals de Gestió Financera de les Empreses; Matemàtiques i Estadística (4 crèdits ECTS)

El contingut del mòdul II.3 i la part de Dret Civil i Mercantil i Dret de Societats del mòdul II.1 formen part dels requisits d’accés al programa. Per aquesta raó, addicionalment aquestes matèries s’ofereixen com a complements de formació que ha de cursar l’alumnat que no disposi d’aquests coneixements.

Els estudiants durant el primer semestre cursaran els mòduls de normativa comptable i d’informació financera aplicable a Espanya, així com el mòdul de normativa bàsica d’auditoria a Espanya i la seva adaptació a les normes internacionals d’auditoria (NIA-ES). També es desenvoluparà el primer semestre part del mòdul relatiu a altres marcs normatius, en particular la part relativa a tecnologia de la informació i sistemes informàtics. Aquests mòduls permeten a l’alumnat adquirir les competències per poder cursar el segon semestre, que inclou el mòdul d’Auditoria II i el Treball de Final de Màster.

Inici de curs

05/10/2021

Fi de curs

29/07/2022

Horaris

Primer semestre: de dilluns a dijous, de 17 a 21 h. Divendres: tutories i activitats curriculars.

Segon semestre: dijous i divendres, de 17 a 21 h. Dimecres: assignatures optatives.

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 48
Optatius 6
Treball de fi de màster 6
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Altres Matèries Comptables i Tecnologia de la Informació 12 OB
Auditoria Aplicada 9 OB
Comptabilitat Financera Superior i Altres Marcs Normatius 12 OB
Normes Internacionals d'Auditoria (NIA-ES) 9 OB
Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC/NIIF) i Consolidació 6 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Fiscalitat Empresarial i Marc Legal de les Situacions Concursals 6 OT*
Pràctiques Externes 6 OT*
Responsabilitat Social Corporativa i Informes de Sostenibilitat 6 OT*

* Assignatures optatives a escollir

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius