Màster oficial en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Una oportunidat d'introduir-se i aprofundir en la metodologia de la investigació aplicada des d'una òptica pràctica i multidiscilipinària i amb una perspectiva local i internacional a la vegada

Pla d'estudis Màster Oficial - Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42148 - Metodologia Bàsica en Recerca Clínica (2020-21)

 44422 - Pràctiques de Recerca (2020-21)

 44423 - Treball de Final de Màster (2020-21)

 42147 - Epidemiologia Clínica i Estadística (2020-21)

 44210 - Recerca Clínica Avançada (2020-21)

 42151 - Recerca en Farmacologia Clínica (2020-21)