Màster oficial en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Màster professionalitzador dins l’àmbit de les enginyeries

Pla d'estudis Màster Oficial - Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42834 - Antenes Planes per a Sistemes sense Fil (2020-21)

 42835 - Circuits i Sistemes Integrats per a Comunicacions (2020-21)

 42836 - Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions (2020-21)

 42837 - Disseny de Sistemes de Comunicacions (2020-21)

 42838 - Disseny de Sistemes Integrats Heterogenis (2020-21)

 42839 - Disseny de Sistemes Integrats per a Processament Digital (2020-21)

 42845 - Processament Estadístic de Senyal (2020-21)

 42846 - Projectes de Telecomunicació (2020-21)

 42850 - Xarxes Avançades i Seguretat (2020-21)

 42851 - Xarxes Lineals (2020-21)