Màster oficial en Psicopedagogia

Cerques una formació especialitzada en psicopedagogia des d’un vessant interdisciplinari per tractar la diversitat a la nostra societat? Ets ja un professional titulat? Aquest màster és per a tu!

Pla d'estudis Màster Oficial - Psicopedagogia

Perfil d'ingrés

A més dels coneixements/experiències previs relacionats amb el camp de l'educació, s'espera que l'estudiant mostri interès pels processos d'intervenció psicopedagògica des d'un posicionament holístic, flexible i col·laborador. Per això, el perfil de l'estudiant del màster haurà de reunir les següents característiques: flexible, comunicadora, adaptable als canvis, indagadora, dinamitzadora, capaç d'exercir un lideratge i del treball en equip.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Determinar les necessitats psicopedagògiques dels alumnes, grups i organitzacions a partir de l'aplicació de diferents metodologies, instruments i tècniques avaluatives.
 • Analitzar les dades obtingudes en l'avaluació psicopedagògica i emetre informes pertinents d'acord amb la naturalesa dels mateixos.
 • Assessorar i orientar els professionals de l'educació, tenint en compte les mesures d'atenció a la diversitat en l'organització, disseny, implementació i avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Analitzar l'organització i funcionament dels centres educatius per tal de coordinar l'orientació personal, acadèmica i professional de tot l'alumnat al costat de la comunitat educativa.
 • Desenvolupar habilitats i tècniques per a l'assessorament i l'orientació a les famílies.
 • Gestionar i dinamitzar equips educatius amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les necessitats psicopedagògiques de l'alumnat, grups i organitzacions.
 • Organitzar serveis psicopedagògics que permetin la col · laboració entre centres educatius formals i no formals, així com diferents organitzacions i recursos de l'entorn.

Competències transversals

 • Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinaris) i desenvolupar actituds de participació i col·laboració com a membre actiu de la comunitat.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per a la millora professional.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals per desenvolupar aquelles necessàries en el seu acompliment professional.