Màster oficial en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

Formació de professionals que prenguin decisions en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament a partir d’aspectes operatius, tàctics i estratègics

Pla d'estudis Màster Oficial - Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

Perfil d'ingrés

Per accedir al màster és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior (pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior) o de tercers països que faculti per a l’accés a ensenyaments de màster.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Abordar problemes de gestió i coordinació d'operacions logístiques de producció, transport i serveis mitjançant un enfocament holístic, aplicant de manera consistent i integrada els conceptes i estratègies generals de gestió de la cadena de subministrament, les pertinents consideracions ambientals, i els aspectes de qualitat, tecnològics i econòmics.
 • Analitzar, estructurar i discutir situacions pròpies de la logística per tal d'identificar i modelar les relacions de dependència, influència i impacte habituals en els principals indicadors de rendiment i factors de qualitat així com avaluar la seva complexitat.
 • Seleccionar i aplicar les metodologies analítiques, les estratègies i les tecnologies actuals més rellevants per dissenyar solucions als problemes de gestió i coordinació dels fluxos de materials, d'informació i financers.
 • Aplicar tècniques quantitatives basades en models d'optimització i / o simulació per avaluar les diferents alternatives i seleccionar la solució més prometedora a implementar.
 • Elaborar arguments sòlids, recolzats en models quantitatius i mètodes analítics, per convèncer i motivar els responsables dels processos de presa de decisions, seleccionar els socis en la cadena de subministrament adequats, i planificar i coordinar el projecte per implementar la solució.

Competències transversals

 • Habilitat per a la comunicació oral i escrita en el llenguatge natiu de l'estudiant i en anglès.
 • Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.
 • Capacitat en la gestió d'informació: habilitat per extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 • Habilitat per documentar i reflectir el procés de resolució del problema per tal d'extreure les lliçons apreses.
 • Capacitat per aplicar un enfocament rigorós i eficient a la solució de problemes.
 • Capacitat per afrontar un problema nou des d'una perspectiva científica. Identificar el principal aspecte a planificar en la resolució d'un problema, especificant els límits del projecte, i proposant una solució.
 • Treballar de manera col·laborativa en grup.