Màster oficial en Drets Sociolaborals

Vols dedicar-te a l’assessorament laboral i la Seguretat Social o bé a la gestió de recursos humans a l'empresa o a l'Administració Pública? Vols dedicar-te a la recerca? Aquest és el teu Màster

Pla d'estudis Màster Oficial - Drets Sociolaborals

Perfil d'ingrés

El màster s'adreça a un perfil de professionals i futurs professionals que demostrin interès i comprensió en un àmbit d'estudi relacionat amb el món del treball i de l'organització de l'empresa, des de l'òptica social, i amb la gestió de les noves prestacions del sistema de seguretat social i les mesures de protecció social complementàries, tant des del punt de vista estatal com des del punt de vista autonòmic.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Identificar i interpretar els fonaments jurídics que regulen la relació contractual laboral i que delimiten les facultats de direcció i organització dels recursos humans a l'empresa. Interpretar i aplicar la normativa reguladora de l'estructura orgànica i funcional dels òrgans de representació unitària i sindical dels treballadors, i dels models de negociació col · lectiva.
 • Identificar i aplicar la jurisprudència i la doctrina constitucional en el marc dels drets laborals bàsics i, en especial, en el tractament de la diversitat a l'empresa.
 • Reconèixer el conflicte col · lectiu jurídic i el conflicte col · lectiu d'interessos en l'empresa, identificar els sistemes legals laborals extrajudicials per a la seva solució, i interpretar jurídicament els acords i laudes arbitrals resultat dels mateixos.
 • Interpretar les grans línies de canvi permanent en el sistema de Seguretat Social, inclosos els diferents sistemes complementaris i la regulació de la seva dimensió transnacional.
 • Identificar i aplicar la responsabilitat social empresarial en diversos àmbits: Flexibilitat laboral, polítiques socials i polítiques actives del mercat de treball.
 • Aplicar tècniques d'auditoria sociolaboral per adoptar decisions en matèria de gestió de personal, reconeixent i orientant les necessitats de les persones del seu entorn laboral.
 • Aplicar tècniques jurídiques per adoptar decisions en matèria de gestió de personal.
 • Avaluar els aspectes fiscals de la RSE i la seva repercussió sobre els recursos humans, coneixent i aplicant el codi de bones pràctiques tributàries.
 • Utilitzar tècniques d'estudi avançades per elaborar projectes d'investigació sobre la regulació jurídica de les relacions de treball.
 • Conèixer i comprendre les normes, les institucions jurídiques i les fonts de creació del dret en una visió unitària i interdisciplinar de l'ordenament jurídic.
 • Demostrar una actitud i consciència crítica en la interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic, davant situacions concretes que requereixin la resolució d'un conflicte o problema argumentant jurídicament.

Competències transversals

 • Aplicar els sistemes, mitjans i tecnologies d'obtenció i difusió de la informació per a la seva aplicació en l'àmbit professional o investigador.
 • Reconèixer la dimensió humana, econòmica, legal i ètica en l'exercici professional.
 • Treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos.
 • Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes relacionats amb l'àmbit d'estudi.
 • Innovar en la recerca de nous espais i àmbits en el camp de treball.
 • Aplicar la metodologia, tècniques i recursos específics per fer recerca i produir resultats innovadors en l'àmbit d'especialització.