Màster oficial en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

Formació de professionals que prenguin decisions en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament a partir d’aspectes operatius, tàctics i estratègics

Admissió Màster Oficial - Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

  • Estar en possessió d'un títol de grau o equivalent en els àmbits d'enginyeria, econòmiques, ciències aplicades o altres àmbits similars.
  • L'idioma del programa és l'anglès i el candidat ha de demostrar un bon coneixement de l'anglès parlat i escrit. Es requereix un nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es farà d’acord als següents criteris de prelació:
  1. Expedient acadèmic: 60%
  2. Nivell de coneixement de la llengua anglesa, superior al mínim exigit per a l’admissió: 15%
  3. Publicacions rellevants, experiència de treball o projectes en aquest camp: 10%
  4. Carta de motivació: 10%
  5. Carta de recomanació: 5%