Màster oficial en Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration

Formació sòlida, avançada i versátil pels estudiants que vulguin millorar les seves eines i tècniques per fer-les servir per a l'anàlisi d'una àmplia gamma de temes econòmics actuals

Admissió Màster Oficial - Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Es valoraran:

  1. Expedient acadèmic
  2. Nivell d'anglès: nivell B1 d'el Marc europeu comú de referència per a les llengües de el Consell d'Europa
  3. Altres estudis previs afins a l'màster

Criteris de selecció

Es valora:
1) Expedient acadèmic.
2) Coneixement de la llengua anglesa: nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.
3) Altres estudis previs afins al màster.