Màster oficial en Drets Sociolaborals

Vols dedicar-te a l’assessorament laboral i la Seguretat Social o bé a la gestió de recursos humans a l'empresa o a l'Administració Pública? Vols dedicar-te a la recerca? Aquest és el teu Màster

Admissió Màster Oficial - Drets Sociolaborals

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els estudiants hauran d'estar en possessió d'una titulació universitària oficial, o equivalent, en algun dels àmbits següents:
  • Ciències Socials i Jurídiques (Relacions Laborals, Dret, Economia, Ciències Empresarials, Ciències del Treball, Administració i Direcció d'Empresa, Psicologia, Sociologia o similars)
  • Altres àmbits similars als relacionats

Criteris de selecció

1. Expedient acadèmic: 50 %.
2. Vinculació de la titulació d'origen als continguts del màster (Relacions Laborals i Dret): 20 %.
3. Vinculació del perfil del currículum professional: 20 %.
4. Carta de la persona candidata en la qual expressi la motivació personal per cursar el màster: 10 %.

La comissió del màster pot entrevistar la persona interessada per tal de valorar els criteris de selecció.

Complements de formació

Depenent de la formació prèvia que tinguin, els estudiants poden necessitar cursar complements de formació en els àmbits de regulació jurídica de les relacions laborals i de la seguretat social. La comissió d'admissió n'analitza els estudis previs i estableix la necessitat de cursar determinats complements formatius.