Màster oficial en Psicopedagogia

Cerques una formació especialitzada en psicopedagogia des d’un vessant interdisciplinari per tractar la diversitat a la nostra societat? Ets ja un professional titulat? Aquest màster és per a tu!

Admissió Màster Oficial - Psicopedagogia

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Podran ser admesos al màster:
 
 • a. Llicenciats i graduats en Pedagogia i Psicologia, diplomats i graduats en Educació Social.
 • b. Graduats en Educació Primària i Educació Infantil i mestres en Educació Infantil, en Educació Primària, en Llengües Estrangeres, en Expressió Musical, en Educació Física i en Educació Especial.
 
Així mateix, podran ser admesos al màster els titulats en altres àmbits de les Ciències Socials, les Ciències Humanes, les Ciències Experimentals i Tecnologies i les Ciències de la Salut que puguin justificar una trajectòria professional o interessos vinculats a l'àmbit de l'educació que seran valorats per una comissió formada pels coordinadors de les dues especialitats i presidida pel coordinador del màster.
 
També podran ser admesos al Màster alumnes amb titulacions d'altres països quan compleixin amb els requisits d'admissió establerts en instàncies de caràcter superior.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, en l'adjudicació de places es prioritzaran:
 • a. Llicenciats i graduats en Pedagogia i Psicologia, diplomats i graduats en Educació Social.
 • b. Graduats en Educació Primària i Educació Infantil i mestres en Educació Infantil, en Educació Primària, en Llengües Estrangeres, en Expressió Musical, en Educació Física i en Educació Especial.
La selecció es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
 • Expedient acadèmic. (60%)
 • Curriculum vitae indicant l'experiència professional en l'àmbit de l'educació. (30%)
 • Coneixements d'anglès (nivell d'usuari independent B1) del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa. (10%)

Complements de formació

Els estudiants procedents d'altres àmbits com poden ser les Ciències Humanes, les Ciències Experimentals i Tecnològiques i les Ciències de la Salut; o altres estudis dins del camp de les Ciències Socials no directament vinculats a l'educació, poden necessitar cursar i superar alguns complements formatius.

La comissió de màster analitzarà els estudis previs i establirà la necessitat o no de cursar complements de formació.

Els complements de formació del màster per als estudiants procedents dels graus/llicenciatures de l'àmbit de les Ciències Humanes, independentment de l'itinerari que vulguin cursar, són:
 • El Procés d'Ensenyament Aprenentatge, 6 ECTS
 • Desenvolupament Organitzacional d'Institucions Educatives, 6 ECTS
 • Disseny, Seguiment i Avaluació de Plans i Programes, 12 ECTS
En el cas dels estudiants procedents dels graus/llicenciatures de l'àmbit de les Ciències Experimentals i Tecnològiques, els complements de formació del màster, independentment de l'itinerari que vulguin cursar, són:
 • Teories i Història de l'Educació, 6 ECTS
 • El Procés d'Ensenyament Aprenentatge, 6 ECTS
 • Antropologia i Filosofia de l'Educació, 9 ECTS
 • Bases Sociopolítiques de l'Educació, 15 ECTS
 • Desenvolupament Organitzacional d'Institucions Educatives, 6 ECTS
 • Disseny, Seguiment i Avaluació de Plans i Programes, 12 ECTS
Els complements de formació que es proposen per als titulats en Infermeria i Medicina (Ciències de la Salut) són:
 • Teories i Història de l'Educació, 6 ECTS
 • El Procés d'Ensenyament Aprenentatge, 6 ECTS
 • Bases Sociopolítiques de l'Educació, 15 ECTS
 • Desenvolupament Organitzacional d'Institucions Educatives, 6 ECTS
 • Disseny, Seguiment i Avaluació de Plans i Programes, 12 ECTS
Finalment, per a aquells estudiants titulats procedents de l'àmbit de les Ciències Socials, que no estan directament relacionats amb el camp de l'educació, els complements de formació que es proposen són:
 • Psicología Evolutiva i de l'Educació, 6 ECTS
 • El Procés d'Ensenyament Aprenentatge, 6 ECTS
 • Desenvolupament Organitzacional d'Institucions Educatives, 6 ECTS