Màster oficial en Visió per Computador / Computer Vision

Màster interuniversitari que ofereix un programa actualitzat dels mètodes i fonaments de la visió per ordinador, component fonamental de molts sistemes intel.ligents

Admissió Màster Oficial - Visió per Computador / Computer Vision

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Tal com estableix el conveni de col·laboració interuniversitària, la Comissió Paritària de Coordinació del màster (integrada pel coordinador general i pels coordinadors interns de cada universitat i pels coordinadors de mòduls o bé per una subcomissió d'aquesta si així s'acorda) assumeix el procés de selecció dels estudiants i l'avaluació de la seva formació prèvia. Aquesta comissió decideix el conjunt de l'alumnat admès, que presentarà a la Comissió de Màster de l'Escola d'Enginyeria de la UAB, que l'aprovarà i l'elevarà al rector de la UAB per a la seva resolució.

Els criteris d'admissió són els següents:
  1. Estar en possessió d'un títol de llicenciat / graduat / enginyer en qualsevol Enginyeria, Matemàtiques o Física o un títol afí a aquestes titulacions.
  2. Posseir el nivell B1 d'anglès del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
  • El nivell de l'expedient acadèmic de l'estudiant (30%)
  • Estudis directament relacionats amb el camp (20%)
  • Experiència professional o de recerca relacionada amb el camp, incloent habilitats de programació en llenguatges de prototipatge tipus matlab o python (20%)
  • Coneixements d'Anglès a nivell B2 o superior del marc europeu de referència per a les llengües del Consell d'Europa (20%)
  • Nivell de motivació mostrada per l'estudiant en el camp (10%)