Màster oficial en Traducció i estudis interculturals

Vols ser un professional o un investigador en el camp de la Traducció, la Mediació Lingüística, la Traductologia i els Estudis Interculturals?

Admissió Màster Oficial - Traducció i estudis interculturals

Documentació per a l'admissió

  1. Còpia del document nacional d'identitat o passaport en el cas d'alumnes estrangers.
  2. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  3. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior (si no el tens ja ens el faràs arribar posteriorment).
  4. Certificació que acrediti el coneixement de la llengua anglesa de nivell C1 o B2 equivalent (excepte en el cas de titulats en Traducció i Interpretació amb anglès com a llengua B i els titulats en Filologia Anglesa o Estudis Anglesos) si sol·licites les especialitats de llengüa anglesa.
  5. Per als candidats estrangers que no tinguin el castellà com a llengua materna cal presentar una certificació que acrediti un nivell C1 de llengua espanyola. Si és del Instituto Cervantes ha de ser el certificat electrònic. Certificats vàlids per acreditar el coneixement de llengua espanyola.
  6. Documentació que acrediti el coneixement de la llengua xinesa nivell HSK5, si sol·licites la especialitat de xinès-espanyol.
  7. Documentació acreditativa de gratuïtat o descompte (si escau).