Màster oficial en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

T’interessen els llibres infantils? Penses que la biblioteca escolar és clau per a l’escola d’avui dia? Vols treballar en l’àmbit de la promoció lectora? Aquest màster t’ofereix això... i molt més!

Admissió Màster Oficial - Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Documentació per a l'admissió

Documentació obligatòria que cal escanejar i adjuntar a la sol·licitud de preinscripció en línia:

  • Expedient acadèmic segellat o certificat acadèmic personal de la titulació que dona accés al Màster; cal que hi consti el detall de les matèries cursades, els crèdits (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global (nota mitja de l'expedient en el moment de la sol·licitud).
  • Títol o resguard substitutori del títol dels estudis que donen accés al Màster; en cas de no haver-los finalitzat,  aquest document es podrà presentar més endavant.
  • Certificats d'altres títols i cursos de formació permanent en els àmbits d'educació o de biblioteca i documentació (si s’escau).
  • Certificats d'experiència docent en el sistema educatiu no universitari, en biblioteques públiques o en activitats i plans de promoció de la lectura de les administracions (si s’escau).

Documentació opcional:

  • Currículum, amb justificació acreditativa si s'escau (altres estudis superiors, experiència investigadora, publicacions, estades a l'estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts, altres).
  • Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.

A tenir en compte:

  • Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.
  • Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l’apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.