Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions d'Emergència. Programa Finestreta. Curs 2021-2022

Descripció

Aquests ajuts estan destinats a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants de la UAB amb rendes més baixes que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar, i no hagin pogut gaudir d’altres ajuts per causes justificades.

Requeriments

1 - Cursar estudis oficials a un centre propi de la UAB.

2 -  Acreditar una situació d'emergència que hagi comportat un empitjorament important en la seva situació econòmica, social o familiar.

3 - Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas d’estrangers no comunitaris, s’haurà d'acreditar la condició de residència.
4 -  No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció, d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals, per al qual es sol·licita l’ajut a l’estudi.
5 - En cas d'alumnat que hagi sol·licitat aquest ajut amb anterioritat, caldrà que es presenti a les convocatòries de caràcter general que li siguin aplicables. Per al curs 202
1-2022 estan previstes les convocatòries següents:

  • Convocatòria de beques de caràcter general per a l’alumnat que cursi estudis postobligatoris (Ministeri d’Educació i Formació Professional).
  • Convocatòria de beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris (AGAUR).

6 - En casos excepcionals la comissió de selecció pot autoritzar la concessió d’ajuts a persones que no compleixin algun dels requisits esmentats del 4 o 5 present article.

Modalitats d'Ajuts

1. Els ajuts a l’estudi associats a aquest programa podran consistir en:

    a. Ajuts de matrícula per aquells crèdits matriculats durant el curs acadèmic 2021-2022.

    b. Ajuts d’exempció dels recàrrecs associats a la morositat econòmica de la matrícula.

    c. Ajuts vinculats a una estada de pràctiques.

     d. Altres ajuts que consideri la comissió.

2. Així mateix, i amb la finalitat que els ajuts arribin al major nombre de sol·licitants, la comissió de selecció, mitjançant resolució motivada, podrà acordar modificar les modalitats d’ajuts aprovades

Durada

Curs acadèmic 2021-2022

Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

01/07/2021

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/04/2022

Documentació

a. Documentació acreditativa suficient de la situació d’emergència (informe de serveis socials, situació d’atur, justificant de defunció de familiars, etc.).
b. Certificat històric de convivència del domicili del sol·licitant (es sol·licita als ajuntaments).
c. La comissió podrà requerir un informe al deganat o direcció del centre on estudia la persona sol·licitant amb la valoració de la situació.
En el cas dels estudiants de doctorat, serà obligatòria la presentació d’un informe signat pel coordinador o coordinadora del programa de doctorat, on farà constar les seves consideracions respecte de la concessió d’aquest ajut. Aquest informe no té caràcter vinculant, però serà imprescindible la seva presentació.
d. La comissió podrà requerir qualsevol altre tipus de documentació per valor
ar la situació personal i econòmica dels sol·licitants (declaracions de la renda, etc.).

Lloc de presentació a la UAB

La sol·licitud es pot  presentar per una d’aquestes vies:

  1. Presentació presencial: Gestió Acadèmica del centre, al registre del Punt d'informació de la UAB o al Registre General de la UAB.
  2.  Per correu certificat a: UAB, Àrea d'Afers Acadèmics, Rectorat 08193 Bellaterra.
  3. Presentació de sol·licitud  via electrònica: accedint a l’adreça https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica, adjuntant el formulari, degudament emplenat i signat.

Web de sol·licitud

Enllaç a la sol·licitud d'ajuts a l'estudi per a situacions d'emergència. Curs 2021-2022

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

La comissió de selecció resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de 90 dies naturals
des de la data de presentació de la sol·licitud, mitjançant la publicació de resolucions parcials. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà que el silenci és negatiu.

Calendari de resolucions segons la data a la que s’hagi presentat la sol·licitud:
 

Període de sol·licitud Data prevista de la publicació de les resolucions parcials*
1  de juliol al 31 d’agost 30 de setembre de 2021
1 de setembre al 31 d’octubre 30 de novembre de 2021
1 de novembre al 31 de desembre 31 de gener de 2022
1 de gener al 28 de febrer 31 de març de 2022
1 de març al 30 d’abril 31 de maig de 2022

 
*Les dates de les resolucions poden tenir petites variacions, en funció de les dates de reunió de la comissió d’adjudicació de les beques.