Convocatòria de beques " Pere Menal" per a estudiants de matemàtiques. Curs 2021-2022

Descripció

La Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB convoca per al curs 2021-2022, a instància del Departament de Matemàtiques, les beques “Pere Menal” per a tots aquells estudiants que:

  • Es matriculin al primer curs del grau de Matemàtiques o al doble grau de Matemàtiques i Física.
  • Havent obtingut la beca en períodes anteriors, demostrin que compleixen els requisits per renovar-la.

Places

5

Requeriments

* Els sol·licitants de primer curs hauran de complir els requisits següents:
1. Haver-se examinat de les PAU, havent obtingut una nota igual o superior a 8,5 a l’examen de matemàtiques.
2. Haver-se matriculat de primer curs al grau de Matemàtiques o al doble grau de Matemàtiques i Física de la UAB en el curs 202
1-2022 i haver fet efectiu l’import del preu públic de la matrícula.

* Els sol·licitants de renovació de la beca hauran de complir els requisits següents:
1. Haver-se matriculat al grau de Matemàtiques o al doble grau de Matemàtiques i Física de la UAB en el curs 202
1-2022 d’almenys 60 crèdits matriculats per primera vegada, a més dels possibles crèdits pendents del curs acadèmic anterior, i haver fet efectiu l’import de la matrícula.

En el cas que l’estudiant es matriculi de l’últim curs del grau, el nombre de crèdits dels que haurà d’estar matriculat s’establirà en funció de l’aprofitament acadèmic respecte del nombre de crèdits matriculats i superats dels cursos anteriors.

2. L’estudiant no podrà tenir més d’un 20% de crèdits pendents del total de crèdits dels quals s’havia matriculat el curs acadèmic anterior.

Durada

Curs acadèmic 2021-2022

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

01/10/2021

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

15/10/2021

Documentació

- Els sol·licitants hauran d'acompanyar la sol·licitud de la beca d'una fotocòpia de la pàgina del compte o de la llibreta on consti l'entitat, l'oficina, el dígit de control i el número on el sol·licitant vol que li ingressin l'import de l'ajut. En el compte o llibreta hi ha de figurar el sol·licitant com a titular o beneficiari.

- Els sol·licitants de primer curs també hauran d'acompanyar la sol·licitud de la beca d'una fotocòpia de les qualificacions obtingudes a les PAU en què figuri expressament la nota de Matemàtiques i la mitjana de l'expedient de batxillerat.

Lloc de presentació a la UAB

La sol·licitud es pot presentar a la mateixa Gestió Acadèmica o al Registre General.

Per via electrònica, accedint a l’adreça https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica, adjuntant el formulari, degudament emplenat i signat.

Formulari d'inscripció

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

Data de resolució

29/10/2021