Convocatòria d'ajuts per a estades i treballs de camp. Curs 2021-2022

Descripció

Aquests ajuts estan destinats a compensar aquelles situacions que, per motius econòmics, impedeixin l’assistència a activitats formatives obligatòries fora del campus, programades en els estudis universitaris oficials de grau de la UAB, i que comportin la no superació d’una assignatura obligatòria de la titulació.

Requeriments

1. Estar matriculat el curs 2021-2022 en un estudi oficial de grau en un centre propi de la UAB.

2. Estar matriculat de l’assignatura obligatòria que inclogui la sortida o treball de camp.

3. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas de persones estrangeres no comunitàries, s’haurà d'acreditar la condició de residència.

4. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol oficial del nivell acadèmic de grau o superior.

5. Justificar que es disposa de l’acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 202
1-2022.

6. Les persones sol·licitants hauran d’adjuntar a la seva sol·licitud un pressupost de les despeses a realitzar.

Durada

Consulteu l'annex II de la convocatòria

Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

13/09/2021

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

04/10/2021

Documentació

Caldrà presentar el full de sol·licitud que trobareu a l’apartat de formularis, degudament emplenat i juntament amb la documentació següent:

  • Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant, segons escaigui.
  • Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en el qual vol que s’ingressi l’import de l’ajut on consti complet el número IBAN. El sol·licitant ha de figurar com a titular o com a beneficiari.

En el cas que manqui alguna documentació, la persona interessada haurà de fer-la arribar en el termini de 10 dies des de la data de registre de la sol·licitud.
La documentació s’haurà de presentar a la Gestió Acadèmica del centre del / de la sol·licitant, al Registre General de la UAB o per correu certificat a:

Universitat Autònoma de Barcelona
Àrea d’Afers Acadèmics
Edifici del Rectorat
Campus Universitari
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Lloc de presentació a la UAB

Es pot presentar a Gestió Acadèmica de la facultat/ escola, Punt d'Informació i Registre General.

Per via electrònica, accedint a l’adreça https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica, adjuntant el formulari, degudament emplenat i signat.

Formulari d'inscripció

Observacions

Llistat d’assignatures incloses a la convocatòria

Llistat d'assignatures

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

Data de resolució

29/10/2021