Menció de Doctor Industrial (procediment)

Procediment per aconseguir la Menció de Doctor Industrial

La Menció de Doctor Industrial és per a tesis que s'han iniciat sota el RD 99/2011 i s'inclourà a l'anvers del títol de doctor, d'acord amb les condicions que s'enumeren a continuació. Trobaràs més informació sobre com sol·licitar la participació en un doctorat industrial fent clic aquí.

 1. La Universitat Autònoma de Barcelona concedirà, a través de la Junta Permanent (consulteu el calendari de la JP) de l’Escola de Doctorat, la Menció de Doctor/a Industrial sempre que es compleixin els requisits següents:

  1. L’existència d’un contracte laboral o mercantil amb el doctorand. El contracte es podrà celebrar per una empresa del sector privat o del sector públic així com per una administració pública, que no podrà ser una universitat.
    
  2. Que el doctorand, en col·laboració amb la UAB, hagi desenvolupat majoritàriament la seva formació investigadora en una empresa o administració pública dins el context d’un projecte d’R+D+I, el qual ha de ser l’objecte de la tesi doctoral. Aquest fet s’acreditarà mitjançant una memòria que haurà de comptar amb el vistiplau de la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat.
    
  3. Que la tesi doctoral es desenvolupi en el marc d’un conveni de col·laboració entre la Universitat i, si s'escau, centre de recerca i/o fundació hospitalària, i almenys una empresa, administració pública o institució, per a la finalitat expressa de l’elaboració de la tesi. En aquest conveni s’indicaran les obligacions de la universitat i de l’empresa o administració pública, així com el procediment de selecció dels doctorands. Trobareu el model de conveni en aquest enllaç.
   Per tal de tramitar el conveni de col·laboració, s'han d'omplir degudament les dades del conveni relatives al projecte i a l'empresa i posteriorment cal fer arribar, així cumplimentat, el document word a doctorat.industrial@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms) per tal que des de la UAB es completin les seves dades i finalment es validi el conveni i es signi.
    
  4. Que el doctorand disposi d’un tutor de tesi designat per la UAB i vinculat al programa de doctorat, i d’una persona responsable designada per l’empresa o administració pública que podrà ser, en el seu cas, director o codirector de la tesi, d’acord amb la normativa de doctorat.
    
  5. Que la dedicació del doctorand al projecte de recerca es distribueixi entre l’empresa o administració pública i la universitat.
    
  6. Que el doctorand participi, entre d’altres, en activitats formatives en competències específiques relacionades amb el lideratge, la coordinació i la gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca; el desenvolupament de noves empreses; i la propietat intel·lectual i industrial.
    
 2. Només es podrà atorgar la Menció de Doctor Industrial quan s’hagi signat el conveni de col·laboració durant el primer curs acadèmic de realització de la tasca investigadora.


Tramitació

Resum dels 5 passos que cal seguir per aconseguir la Menció de Doctor Industrial

1


Un cop se t’hagi concedit l’ajut de la Generalitat de Catalunya per a projectes de la MDInd, la Unitat de Convenis de l’Escola de Doctorat, incorporarà al teu expedient la informació i documentació següent: conveni signat, la data de la signatura, nom de la persona responsable de la MDInd a l’empresa, empresa on es fa la MDInd i, si s'escau, la data de resolució de l’ajut per part de la Generalitat de Catalunya per a projectes de la MDInd i el beneficiari de l’ajut.

En cas que no tinguis cap ajut concedit per part de la Generalitat de Catalunya per a projectes de la MDInd, cal que contactis amb la Unitat de Convenis de l’Escola de Doctorat (doctorat.industrial@uab.cat -si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms-), i que aportis la documentació següent:

 • Conveni signat (pots trobar el model en aquest enllaç).
 • Còpia del contracte laboral.

Recorda que aquest punt 1, s’ha de fer al principi d’iniciar-se el doctorat i ha d’estar finalitzat, com a molt tard abans del 30 de setembre del primer curs acadèmic de l’admissió.

2
 


Cada curs acadèmic, hauràs de fer el seguiment de la teva tesi doctoral, d’acord amb el calendari i les indicacions de la Coordinació del teu programa de doctorat. Recorda que un cop finalitzada la tesi doctoral, hauràs de presentar una memòria, avalada pels teus directors, tutor i per la Coordinació del teu programa de doctorat

.

3


Cada curs acadèmic, hauràs de fer la matrícula a l’Escola de Doctorat, d’acord amb el calendari que s’indica a la pàgina web de l’escola. Si tens concedit l’ajut de la Generalitat de Catalunya per a projectes de la MDInd, hauràs d’aportar el document del centre de cost de la UAB que es fa càrrec de l’abonament de les taxes de la teva matrícula.

En cas que no tinguis concedit l’ajut o bé, cap centre de la UAB faci l’abonament de les taxes de la teva matrícula, hauràs d’abonar-la d’acord amb les indicacions de com formalitzar el pagament de la matrícula que trobaràs en aquesta mateixa web, a l’apartat de matriculació.

4


Hauràs de realitzar les activitats obligatòries del programa de doctorat en què estàs matriculat, més les específiques per a la MDInd. Per fer això cal que segueixis les indicacions del tutorial.

Per aquesta menció, hauràs de justificar, com a mínim, haver realitzat l’activitat següent:

49 Projecte de Doctorat Industrial MENCIÓ DOCTORAT INDUSTRIAL (OBLIGATÒRIA)

33 Formació transversal sota conveni de Doctorat Industrial MENCIÓ DOCTORAT INDUSTRIAL (OBLIGATÒRIA) 60 hores complertes

5
Un cop finalitzada la tesi doctoral i en el moment de dipòsit d’aquesta, hauràs de presentar a la Junta Permanent la sol·licitud i adjuntar la documentació següent, que ha d’estar incorporada al teu expedient acadèmic online en el moment del dipòsit:
 • Les activitats realitzades i validades pel teu director o tutor (incorporades a l’apartat d’activitats de l’expedient online).
 • La memòria avalada pels teus directors, tutor i coordinació del teu programa de doctorat (incorporada a l’apartat de projecte de tesi de l’expedient online). La memòria ha de contenir, com a mínim, la informació següent:
  • Dades de la Tesi: Títol, entorn acadèmic (programa de doctorat, director/tutor), entorn industrial (empresa, responsable durant l'estada i dates de l'estada).
  • Principals resultats del projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en relació a la tesi doctoral presentada (correspondria a la informació recollida a JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DEL DOCTORAND DEL PROJECTE DI).
  • Valoració del desenvolupament de la tesi: Entorn acadèmic, entorn industrial i l'impacte de la recerca duta a terme en l'activitat, resultats o altres magnituds de l'empresa (correspondria a part de la informació recollida a JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE L'EMPRESA DEL PROJECTE DI i a JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE L'ORGANISME DE RECERCA DEL PROJECTE DI).
 • Certificat de l’empresa conforme has estat 3 anys contractat i treballant en el projecte d’una MDInd. O bé, alternativament, demanar informe de vida laboral on consti d’alta a l’empresa els tres anys anteriors al dipòsit de la tesi, en cas que no hagis tingut concedit l’ajut per a la MDind de la Generalitat de Catalunya. (Incorporat a l’apartat de projecte de tesi de l’expedient online).
Indicar al full de dipòsit de tesi que es sol·licita la Menció Doctor Industrial.

 

La Junta Permanent de L'Escola de Doctorat avaluarà la documentació i podrà sol·licitar els informes complementaris que consideri convenient.

La resolució de la Menció es realitzarà un cop ens hagi arribat tota la documentació sol·licitada, més la documentació de la defensa de la tesi, i com a molt tard, una setmana després de la defensa de la tesi. A partir d'aquest moment podràs demanar el títol de Doctor/a.

 

Si no has trobat en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.comissions@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).