Sol·licituds

La Junta Permanent de l'Escola de Doctorat es reuneix d'acord amb el calendari que pots consultar aquí.

Atès que són necessàries una revisió i preparació de cada cas, les sol·licituds que s'hi presentin han d'arribar a l'adreça ed.comissions@uab.cat amb les signatures corresponents, com a molt tard el dia 1 de cada mes. L'Escola de Doctorat es reserva el dret a posposar les sol·licituds per a posteriors reunions de la Junta Permanent en funció del tema.

Les signatures han de ser preferentment digitals. En cas que hi hagi alguna signatura manual, caldrà que conserveu el document original en paper per si calgués fer alguna comprovació.

Al final d'aquest text trobaràs el model de sol·licitud. Un cop revisat el cas, la Junta Permanent podrà demanar documentació complementària.

El llistat de resolucions positives es publicarà durant la setmana següent a la reunió en aquesta pàgina web. Les resolucions denegatòries o que presentin alguna incidència es comunicaran individualment per correu electrònic.


Si no trobes en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.comissions@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/Passaport, NIU, nom i cognoms).
 

Sol·licitud a la Junta Permanent
 

Tema

Sol·licituds de canvi de dedicació de temps complet a parcial o a l'inversa, presentades fora del termini indicat al calendari acadèmicadministratiu, o passats els dos primers cursos de doctorat.


Resum de la normativa

El temps mínim i màxim per dipositar la tesi és el següent:

 • Temps complet
  Mínim 2 anys a partir de la data d'admissió (3 matrícules) i màxim 5 anys.

 • Temps parcial
  Mínim 4 anys a partir de la data d'admissió (5 matrícules) i màxim 8 anys.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius del canvi
 • Motius pels quals es fa fora de termini


El canvi aprovat tindrà efectes sobre el temps que resti per elaborar la tesi i sempre abans de l'inici del període de la primera pròrroga. Així doncs, iniciat el període de la primera pròrroga, un canvi de règim de dedicació no significarà un canvi en el còmput de dies que resten per finalitzar la tesi.

 

Tema

Sol·licituds de canvis respecte del que s'havia indicat al "Model de declaració per a la incorporació de la tesi als repositoris digitals institucionals" en el moment del dipòsit.


Resum de la normativa

Les tesis doctorals s'ha de depositar en aquests repositoris.

En casos degudament justificats es pot sol·licitar que la publicació s'endarrereixi 6, 12, 18 o 24 mesos.

El temps es comptabilitza a partir de la data de defensa.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius dels canvis demanats.
 • Temps de demora sol·licitat.

Tema

En aquest format, disponible només per a circumstàncies excepcionals, s'assegura la no publicitat d'alguns aspectes de la tesi i de la defensa, així com en l'arxivament de la tesi.


Resum de la normativa

Cal que la Comissió acadèmica del programa determini la necessitat d'optar per aquest format, degut a circumstàncies com la participació d'empreses en el programa de doctorat o en l'escola, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius de la sol·licitud.
 • Cal adjuntar la documentació indicada en aquest document.

Resum de la normativa

Excepcionalment es pot fer la defensa fora de la UAB, en espais vinculats a la recerca.

Consulta aquí la relació de llocs on està autoritzada la defensa i, per tant, no cal fer cap tràmit amb la Junta Permanent.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius de la sol·licitud.
 • Especificar el lloc on s'ha fet la recerca i recollida de dades de la tesi.
 • Nom i descripció del lloc on es vol defensar la tesi.
 • Indicar si es tracta d'un centre docent i si disposa de la capacitat, mitjans i condicions d'accessibilitat necessaris per fer la defensa.

PROTOCOL EXCEPCIONAL DURANT EL CURS 2020-2021

El Consell de Govern, reunit el 17/03/2021, ha decidit informar favorablement que, de manera excepcional durant el curs acadèmic 2020-2021, s'entenguin formalitzades i autoritzades les peticions de defenses de tesis total o parcialment virtuals per raó d'aquesta situació d'emergència realitzades mitjançant una simple comunicació a la fitxa de difusió de la tesi.

Per tant, no és necessari que es presenti una sol·licitud de defensa mitjançant videoconferència. El departament haurà d'indicar la modalitat en la qual es vol defensar (presencial, semipresencial o totalment virtual) a la fitxa de difusió:

 • Defensa presencial: el/la doctorand/a i tots els membres del tribunal estan presents a la mateixa sala física.
 • Defensa semipresencial: un o dos membres del tribunal participen en línia i el/la doctorand/a està acompanyat/da físicament d'un membre del tribunal.
 • Defensa totalment virtual: tothom participa en línia i/o el/la doctorand/a no està acompanyat/da presencialment per cap membre del tribunal. En aquesta modalitat, cal designar un/a responsable de l'acte, indicant-lo a la fitxa de difusió, que serà l'encarregat/da d'enregistrar-lo.


DEFENSES MITJANÇANT VIDEOCONFERÈNCIA - CURS 2021-2022
(data de defensa a partir del dia 01/10/2021)

Totalment virtuals
Caldrà que siguin autoritzades prèviament per la Junta Permanent, justificant les situacions següents:

 • En relació a la Covid-19
  • Trobar-se fora de Catalunya o amb dificultats de desplaçament (incloses quarantenes obligatòries a l'anada o a la tornada del viatge).
  • Trobar-se en situació de confinament per positiu o contacte de positiu.
  • Trobar-se afectats per un confinament perimetral o similar.
  • No poder desplaçar-se per motius mèdics relacionats amb la Covid-19.
 • No relacionades amb la Covid-19
  • Altres situacions justificades.

S'entendrà per defensa totalment virtual quan:

 • El doctorant i tots els membres del tribunal estiguin en algun dels casos anteriors.
 • El doctorand es trobi en un dels casos anteriors (encara que els membres del tribunal no ho estiguin).
 • Tots els membres del tribunal estiguin en algun dels casos anteriors (encara que el doctorand no ho estigui).
Procediment
Caldrà presentar una sol·licitud a la Junta Permanent amb suficient antelació. Només les sol·licituds que arribin fins el primer dia laborable de cada mes es podran resoldre a la reunió del mateix mes. Només s’atendran sol·licituds urgents per motius que no s’hagin pogut preveure, com confinaments sobtats.


Semipresencials
No caldrà que siguin autoritzades prèviament per la Junta Permanent El departament haurà d'indicar que es vol defensar en aquesta modalitat a la fitxa de difusió.

S'entendrà per defensa semipresencial quan:

 • Un o dos membres del tribunal participen en línia i el/la doctorand/a està acompanyat/da físicament d'un membre del tribunal.

 

Resum de la normativa

Excepcionalment, la Junta Permanent pot autoritzar el dipòsit de la tesi abans que hagi transcorregut el termini mínim per fer-ho (2 anys per a dedicació a temps complet i 4 anys per a temps parcial), sempre que s'hagin realitzat les activitats obligatòries i estiguin validades a l'expedient.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius de la sol·licitud.
 • Data aproximada en què es vol dipositar i defensar la tesi.
 • Indicar si s'han realitzat totes les activitats obligatòries del programa.