Discapacitat i NEE

Materials i recursos

-Guia de recomanacions per a professorat i centres universitaris 
(elaborada en el marc del Pla d'acció tutorial per a estudiants amb discapacitat UAB)

-Infografies:
 

      Dificultats específiques en la lectura o escriptura     Discapacitat auditiva

   

      Discapacitat física


    Discapacitat psíquica


 

      Discapacitat visual


     Sordoceguesa


 

      TDAH (Trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat)


     Trastorn de l'espectre autista

 

Aquest material ha estat adaptat per als professors i professores de la Universitat Autònoma de Barcelona per la Fundació Autònoma Solidària

Els documents originals han estat creats per SAPDU (Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en las Universidades) i Fundación ONCE. Si voleu ampliar la informació, consulteu aquesta guia completa.