Discapacitat i NEE

El Servei en xifres

Usuaris/àries

Usuaris PIUNE 2017/2018
223 Estudiants beneficiaris/àries del PIUNE (curs 2018/2019)

Adaptacions

Adaptacions a examens curs 2017/2018
655 Nombre d'adaptacions a les proves d'avaluació (curs 2018/2019)

Acompanyaments

Acompanyaments en transport adaptat curs 2017/2018
1233 Acompanyaments en transport adaptat (curs 2018/2019)

Xifres


Evolució perfil usuaris/àries PIUNE segons discapacitat/NEE

Perfil

Perfil estudiants atesos pel PIUNE (2017-2018)