Degans i directors d'escola

Els degans i els directors d'escola exerceixen les funcions de direcció i de gestió ordinària i tenen la representació dels centres. La durada del seu mandat és de tres anys i renovable per a un sol període consecutiu.

Són elegits per la junta de facultat o escola entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat i són nomenats pel rector o rectora.

En el cas de les escoles universitàries, poden ser escollits entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat no doctor o entre el professorat contractat doctor. Són assistits per un equip de direcció, en el qual hi ha un secretari o secretària.

Les atribucions principals dels degans i directors d'escola són:

 • Representar la facultat o escola.
 • Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la facultat o escola i, en especial, l'organització de les activitats docents.
 • Dirigir els serveis de la facultat o escola i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris.
 • Acordar la distribució de dotacions pressupostàries entre departaments i serveis de la facultat o escola i organitzar l'execució de les partides pressupostàries corresponents.
 • Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables a la facultat o escola, especialment les relatives al bon funcionament de la docència i dels serveis.
 • Proposar al rector o rectora el nomenament i el cessament dels vicedegans o sotsdirectors, i del secretari o secretària de la facultat o escola, així com dels coordinadors d'estudis per a cada titulació.
 • Convocar i presidir la junta de facultat o escola i executar-ne els acords.
 • Vetllar perquè els membres de la facultat o escola compleixin els seus deures i se'n respecti els drets, d'acord amb les normes específiques que els regulin.
 • Resoldre els expedients de convalidació, a proposta del coordinador o coordinadora d'estudis de la titulació corresponent.

Dr. Jaume Farrés Vicén

Dr. Antoni Méndez i Vilaseca

Dra. Recoder
Dra. María José Recoder Sellarés
Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
 
Competències
·  Representar la Facultat.
·  Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la Facultat i, en especial, l’organització de les activitats docents.
·  Vetllar perquè es compleixin les disposicions aplicables a la Facultat, especialment les relatives al bon funcionament de la docència i dels serveis.
·  Dirigir, coordinar i acordar matèries acadèmiques i docents.
·  Vetllar perquè els membres de la facultat o de l’escola compleixin els seus deures i se’ls respectin els seus drets, d’acord amb les normes específiques que els regulen.
 
Docència
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació.
Assignatures del Grau de Periodisme
·  Gabinets de Premsa i Comunicació
·  Història de la Comunicació
 
Mòdul de Màster Universitari de Recerca en Periodisme i Comunicació
·  Societat del Coneixement i Comunicació
 
Recerca
 
- 2014SGR0907. Gabinet de Comunicació i Educació. Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2014). Pérez Tornero, José Manuel. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 01/01/2014 - 31/12/2016. 30.000 €. Investigadora.
 
- CSO2013-47782-C3-1-R. LABORATORIO DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA EDUCACION . Ministerio de Economía. Retos Investigación Proyectos de I+D+i 2013 correspondiente al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Pérez Tornero, José Manuel. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 01/01/2014 - 31/12/2016. 72.600 €. Investigadora.
 
- U-117/10. 1. Sensibilització en relació amb el sexisme i l'androcentrisme - 5. Representació equilibrada de dones i homes en els diferents òrgans  i nivells de presa de decisions - 6. violència masclista. Institut Català de les Dones. Subvencions a universitats, per a treballs de recerca i activitats formatives en matèria d'estudis de gènere i de les dones, i per a projectes de desplegament del Pla d'Igualtat d'oportunitats de dones i homes, per al període 2010-2011.. Recoder Sellarés, Maria José. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 25/11/2010 - 06/11/2011. 18000 €. Investigador principal.
 
Selecció de publicacions recents
 
Llibres:
 
Capítol de llibre. Cid Leal, Pilar; Perpinyà i Morera, Remei; Recoder, Mª José2011. La competencia documental en la enseñanza universitaria. Elías Sanz Casado, Salvador Gorbea Portal, María Luisa Lascuraín Sánchez (eds.). VIII Encuentro EDIBCIC:  la dimensión docente e investigadora de las Ciencias de la Información y de la Documentación . 1 ed. Ciutat de Mèxic. Universidad Nacional Autónoma de México. Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas; p. 289 - 300.
 
-Capítol de llibre: Cid Leal, Pilar; Perpinyà i Morera, Remei; Recoder, Mª José.2011. La competencia documental en la enseñanza universitaria. AA.VV.. Memoria del VIII Encuentro de la Asociación de Educadores e Investigadores de Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica y el Caribe: 12, 13 y 14 de nov. 1ª ed. Ciutat de Mèxic. Universidad Nacional Autónoma de México. Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas; p. 289 - 300. 978-607-2-00117-7
 
- Capítol de llibre: Cid Leal, Pilar; Perpinyà Morera, Remei; López Borrull, Alexandre.2009. "La competencia documental en los nuevos títulos de Grado: el caso español". Cid Leal, Pilar; Perpinyà Morera, Remei; López Borrull, Alexandre.. A Ciencia da Informaçao criadora de conhecimento: Actas do IV Encontro Ibérico EDIBCIC. 1 ed. Coimbra. Impremta da Universidade de Coimbra; p. 253 - 263. 989-26-0014-2
 
Articles:
 
- Barbeito-Veloso, M. Luz; Cid-Leal, Pilar; Perona- Páez, Juan José; Recoder-Sellarés, Maria José2015. Servicios de Documentación y webs radiofónicas: un maridaje necesario en el entorno digital. Revista Española de Documentación Científica (REDC). 38. p. 1 - 11
 
- Recoder-Sellarés, Maria José2014. Cuando los estudiantes de máster hablan (mayoritariamente) mandarín. Revista del CIDUI issn: 2385-6203. 2. p. 1 - 11
 
Gestió universitària
 
·  Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació (2016- )
·  Coordinadora del Grau de Periodisme (2013-2014)
·  Vicerectora de Relacions Institucionals i Comunicació (2009-2012)
·  Adjunta als vicerectorats d'Estudis i de Qualitat i d'Ordenació Acadèmica (2006-2008)
·  Coordinadora del Campus Virtual (2001-2002)
·  Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Facultat de Ciències de la Comunicació (1999-2000)
 
Altres
 
·  Membre de la junta directiva de l’ATIC (Asociación de universidades con titulaciones de información y comunicación) (2016-)
·  Presidenta del Comitè d’Avaluació Extern del Programa Docentia (trams docents autonòmics) de la Universidad de Salamanca (2011-2016)

Dra. Marta Betran Tarrés

 

Dra. Olga Serradell

Dr. Enric Fossas Espadaler

IMG Hector Sala degà FEiE

Dr. Hector Sala Lorda

Catedràtic d'universitat del Departament d'Economia Aplicada

Docència:
Economia Espanyola
Macroeconomics of the Labor Market


Recerca:

Investigador principal dels projectes competitius:

PID2019-104723RB-I00 – “Instituciones y los nuevos retos socioceconómicos”, 2020-2022, Ministerio de Ciencia e Innovación. Dos investigadors principals: Oriol Roca i Hector Sala.
ECO2016-75623-R – “Calidad Institucional, Descentralización y Políticas Públicas”, 2017-2019, Ministerio de Ciencia e Innovación. Dos investigadors principals: Oriol Roca i Hector Sala.
ECO2012-31081 – “Diseño Institucional y Políticas Públicas: Efectos sobre el Mercado de Trabajo y el Crecimiento Económico”, 2013-2015, Ministerio de Economía y Competitividad.
ECO2009-07636 – “Política Monetaria, Inversión y Mercado de Trabajo”, Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010-2012.
2009-SGR-307 – “Grup de Recerca en Mercats, Institucions i Redistribució (GREMIR)”, Generalitat de Catalunya, 2009-2013.


Selecció de publicacions recents:

Pham, B.T. and H. Sala (2020): "The macroeconomic effects of oil price shocks on Vietnam: Evidence from an over-identifying SVAR analysis", The Journal of International Trade & Economic Development, vol. 29 (8), pp. 907-933.
Karanassou, M. and H. Sala (2020): "Distributional Consequences of Technology, Trade Globalisation, and Financialisation in the US", Economic and Social Review, vol. 51 (2), pp. 275-303.
Pham, B.T., H. Sala, and J.I. Silva (2020): "Growth and real business cycles in Vietnam and the ASEAN-5. Does the trend shock matter?", Economic Systems, vol. 44 (1), March.
Hagioannides, J., M. Karanassou, and H. Sala (2019): "Should the Rich be Taxed More? The Fiscal Inequality Coefficient", Journal of Economic Issues, vol. 53 (3), pp. 881-889.
Sala, H. (2019): "A Fresh Look at Fiscal Redistribution and Inequality in the US across Electoral Cycles", Journal of Behavioral and Experimental Economics, vol. 81, pp. 195-206.
Bande, R., M. Karanassou, and H. Sala (2019): "Employment in Spanish regions: Cost control or growth-enhancing policies?", The Annals of Regional Science, vol. 62 (3), pp. 601-635.
Monfort, M., J. Ordóñez, and H. Sala (2018): “Inequality and unemployment patterns in Europe: Does integration lead to (real) convergence?”, Open Economies Review, vol. 24 (4), pp. 703-724.
Sala, H. and P. Trivín (2018): "The effects of globalization and technology on the elasticity of substitution", Review of World Economics, vol. 154 (3), pp. 617-647.
Hagioannides, J., M. Karanassou, H. Sala, M.G. Karanasos, and P. Koutroumpis (2018): "The Legacy of a Fractured Eurozone: The Greek Dra(ch)ma", Geoforum, vol. 93 (7), pp. 11-21.
Agudelo, S.A. and H. Sala (2017): "Wage rigidities in Colombia: Measurement, causes and policy implications", Journal of Policy Modeling, vol. 39 (3), pp. 547-567.
Ghoshray, A., J. Ordóñez, and H. Sala (2016): “Euro, crisis and unemployment: Youth patterns, youth policies?”, Economic Modelling, 58, pp. 442-453.
 
Gestió universitària:

Degà de la Facultat d’Economia i Empresa (2018-2021)
Coordinador del Màster en Emprenedoria i Innovació Social (2021- )
Coordinador UAB del Màster Interuniversitari Master in Labour Economics (2020- )
Sotscoordinador del Master in Applied Research in Economics and Business (2015-2018)
Coordinador d’Intercanvis dels Estudiants de la Llicenciatura i del Grau d’Economia (2010-2018)
Membre Avaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)
Membre Avaluador del Ministerio de Economía y Competitividad
Membre Avaluador de la Junta de Andalucía

Director de l'Escola d'Enginyeria
Dr. Daniel Franco Puntes
Director de l’Escola d’Enginyeria
Professor Titular d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Docència:
Estructura i Arquitectura de Computadors
Microprocessadors i perifèrics
Fonaments de programació
Computació paral·lela i distribuïda

Recerca:
Arquitectura de Computadors paral·lels
Computació paral·lela i distribuïda
Xarxes d’interconnexió d’altes prestacions
Simulació de sistemes
Avaluació de les prestacions dels sistemes

Projectes de recerca recents:
- Computación eficiente y segura para la simulación y optimización de aplicaciones sociales (TIN2014-53172-P)
- MOSAIC - Cooperation with Mediterranean Partners to build Opportunities around ICT and Societal And Industrial Challenges of Horizon 2020 (MOSAIC-FP7-612076)
- Grup de Computació d'Altes Prestacions per a Aplicacions Eficients i Simulació (HPC4EAS) (2014 SGR ID 1562)

Selecció de publicacions recents:
Hai Nguyen, Daniel Franco, Emilio Luque:
Performance-aware Energy Saving Mechanism in Interconnection Networks for Parallel Systems. ICCS 2014: 134-144

2013
Carlos Nunez Castillo, Diego Lugones, Daniel Franco, Emilio Luque, Martin Collier:
Predictive and Distributed Routing Balancing, an Application-Aware Approach. ICCS 2013:179-188

2012
Gonzalo Zarza, Diego Lugones, Daniel Franco, Emilio Luque:
An Innovative Teaching Strategy to Understand High-Performance Systems through Performance Evaluation. ICCS 2012: 1733-1742

2011
Carlos Nunez Castillo, Diego Lugones, Daniel Franco, Emilio Luque:
Predictive and Distributed Routing Balancing for High Speed Interconnection Networks.CLUSTER 2011: 552-556

John Corredor, Juan Carlos Moure, Dolores Rexachs, Daniel Franco, Emilio Luque:
Performance Behavior Prediction Scheme for Shared-Memory Parallel Applications. CLUSTER 2011: 566-569

Carlos Nunez Castillo, Diego Lugones, Daniel Franco, Emilio Luque:
Predictive and Distributed Routing Balancing on High-Speed Cluster Networks. SBAC-PAD2011: 72-79

2010
Gonzalo Zarza, Diego Lugones, Daniel Franco, Emilio Luque:
FT-DRB: A Method for Tolerating Dynamic Faults in High-Speed Interconnection Networks. PDP 2010: 77-84

Gonzalo Zarza, Diego Lugones, Daniel Franco, Emilio Luque:
Deadlock Avoidance for Interconnection Networks with Multiple Dynamic Faults. PDP 2010:276-280

Gestió universitària:
Director de l’Escola d’Enginyeria (2012-)
Sots-director de l’Escola d’Enginyeria (2010-2012)
Sots-director de l’Escola Univesitaria d’Informatica (2008-2010)
Coordinador de l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (2004-2008)
Coordinador del programa PETIC de la UAB

Altres:
Membre Avaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología (2004-).

cv_lletres
Dr. Joan Carbonell Manils

Professor Titular de Filologia Llatina

És membre de les següents  comissions del Consell de Govern amb funcions delegades:
- Comissió d’Afers Acadèmics.
- Comissió d’Economia i Organització.
- Comissió de Doctorat.
- Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics.
 
Docència:
- Lingüística Llatina. Fonètica i Morfologia.
- Poesia Èpica Llatina. Virgili i Lucà.
- Poesia Dramàtica Llatina. Plaute.
- Prosa Llatina Clàssica. Tit Livi.
- Introducció al llatí per a principiants.
 
Recerca:
 
Línies

- Humanisme italià  i espanyol entre 1450-1600.
- Antonio Agustín (1517-1586). Epistolari.
- Epigrafia llatina antiga. Epigrafia llatina de tradició manuscrita.
- Corpora epigraphica manuscripta.
- Edició crítica d’autors llatins i humanistes.
- Didàctica de la Llengua Llatina.
 
Projectes dirigits com a IP
Actualment és IP del projecte coordinat amb la UAH Manuscripta epigraphica et manus epigraphicae. La memoria de los tituli antiqui Hispaniae en los siglos XVI-XVIII. Ha estat IP de tres projectes anteriors des de 2002.
 
Estades de recerca

Darrerament ha realitzat estades de recerca finançada al Centre Gustave Glotz . París (2009). Ministerio de Educación [ref. PR2009-0136]; a l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Roma (2010). AGAUR [ref. 2009 BE2 00183]). Igualment fa estades de recerca habituals a la Bibliothèque Nationale de France (París); la Biblioteca Apostolica Vaticana (Roma) i al Centro CIL II. Alcalá de Henares.
 
Selecció de publicacions recents:

- Article. 2015. «Inscripciones inéditas del Phrygianum y de las necrópolis vaticanas (Girona, Arxiu de la Catedral, Ms. 69 de Pere Miquel Carbonell)», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 194 (2015), 259-270.
- Article. 2015. «Las supuestas síloges epigráficas de Alfonso y Gaspar de Castro. A propósito de los papeles de J. Matal y A. Agustín del Ms. Vat. Lat. 6040», en J. Mª Maestre et alii, Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico, V. 1 (2015), pp. 2359-2367.
- Traducció.2014. Lucà. La Guerra Civil. Trad. de ____. Barcelona. Editorial Alpha. Col·lecció de Clàssics Grecs i Llatins de la Fundació Bernat Metge. Vol. 404.ISBN 978-84-9859-242-9.
- Article.2012. «Jean Matal and His Annotated Copy of the Epigrammata Antiquae Vrbis (Vat. Lat. 8495): The Use of Manuscript Sources». Veleia. Universidad del País Vasco. 29. ISSN 0213-2095 (amb G. González Germain). 
- Monografia científica2012Epigrafía hispánica falsa del primer Renacimiento español. Una contribución a la historia ficticia peninsular.  Universitat Autònoma de Barcelona.  pp.1-149.  ISBN 978-84-490-2984-4 (amb G. González Germain).
- Article. 2011. «La mano hispana anónima de algunas schedae epigraphicae de Bernard de Montfaucon (Ms. BnF Lat. 11919)», Epigraphica  LXXIII, 265- 297 (amb H. Gimeno Pascual).     
- Traducció.2010. Galileus Galileus. Sidereus nuncius, Trad. de ________. Madrid-La Coruña. Ed. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
- Article. 2010. «La sylloge epigráfica de Diego de Covarrubias: un nuevo testimonio de epigrafía manuscrita de la segunda mitad del s. XVI». Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik172 (2010),  277-288 (amb G. González Germain).
- Capítol de llibre. 2009.«Ambientes humanísticos en Roma (1545-1555). El cenáculo de Ottavio Pantagato, Antonio Agustín y Jean Matal», en G. Puigvert; C. de la Mota, La investigación en Humanidades. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid. ISBN 978-84-9742-976-4.
- Capítol de llibre. 2009. «Singularidades en la tradición epigráfica cristiana de la Bética occidental», en Espacios, usos y formas de la epigrafía hispánica. Mérida, CSIC. Anejos de Archivo Español de Arqueología 48, 85- 96. ISBN 978-84-00-08798-2.
- Article. 2008. «Fonti occulte nelle Familie Romane di Antonio Agustín. L’esempio dell’epigrafia di Alife e di Palermo».Athenaeum. 96/2 (2008),  699-723 (amb A. Barreda).

Gestió universitària:
 
Càrrecs unipersonals de designació

- Secretari del Departament de Filologia Clàsica (1992-1997).
- Coordinador de la Llicenciatura de Filologia Clàssica (2000).
- Vicedegà d’Estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres (2001-2002).
- Delegat del Rector per a Estudis i Escoles Adscrites (2002-2003).
- Vicerector d’Estudiants i Cultura (2003-2009).
 
Càrrecs electes
- Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres (des de març de 2015).
 
Càrrecs de representativitat
- Membre del Claustre de la Universitat (des de 1999).
- Membre del Consell de Govern com a representant del Professorat A del Claustre (2013-2015).
- Membre de la Comissió de Personal Acadèmic com a representant del Professorat A del Consell de Govern (2013-2015).
 
Altres:
- Membre de la CEMAI (AQU) (des de 2011).
- Evaluador de la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris de Recerca (AGAUR).
- Coordinador de les PAU de Llatí (1991-92 fins a 2003-2004 i 2009-2010 fins a 2014-2015).
- Codirector de col·lecció de clàssics grecollatins traduïts al català La Magrana-RBA des de 1993 fins a l’actualitat.
- Catedràtic de Llatí d’Ensenyament Secundari (1981).

Dr. Vicent Fonollosa Pla

Catedràtic del Departament de Medicina
UD Vall d'Hebron


Formació
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat  Autònoma de Barcelona (UAB)  l’any 1975 (2ª promoció de la UAB). Doctor en Medicina per la UAB. Especialista en Medicina Interna per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona
 
Activitat Assistencial
Consultor Senior de Medicina Interna del Hospital Universitari Vall d’Hebron (HVHB) de Barcelona. Ha estat coordinador de la Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques a HVHB i responsable del Gabinet de Capil·laroscòpies de HVHB.
 
Activitat Docent/Acadèmica

- Catedràtic d’Universitat (Facultat de Medicina-UAB)
- Vicedegà de Docència de la Facultat de Medicina (UAB)
- Coordinador de la Unitat Docent Vall d’Hebron i  Director del Departament de Medicina (UAB)
- Coordinador del 3er curs del Grau de Medicina
- Responsable de l’assignatura Fisiopatologia i Semiologia Clínica de tercer curs en  el Grau de Medicina i a la UDHVH
- Responsable de l’assignatura Medicina i Cirurgia I (Reumatologia i Malalties Autoimmunes Sistèmiques) de 4t curs  en el Grau  de Medicina i a la UDVHV
- Responsable de l’assignatura Practiques clíniques mediques de 4t i 5è curs
- Responsable de l’assignatura: Bases Biològiques de la Patologia (Grau de Ciències Biomèdiques de la UAB (UDHVH)
- Director de la Diplomatura: “Actualització diagnòstica i terapèutica de les malalties més prevalents a la comunitat”.
 
Activitat investigadora
L'activitat investigadora s'ha centrat fonamentalment en el marc de les malalties autoimmunes sistèmiques i en particular en la malaltia esclerodèrmica, tant en la seva vessant bàsica com en la clínica. Per al seu desenvolupament s'han obtingut diverses ajudes de caràcter competitiu el que ha generat una notable producció científica. El cos de la recerca pot concretar-se en més de 200 publicacions en revistes indexades, 28 capítols de llibres i 25 tesis dirigides. Coordinador nacional de la Línia de Recerca sobre esclerodèrmia dins del Grup de Malalties Autoimmunes Sistèmiques de la Societat Espanyola de Medicina Interna i responsable del Registre Nacional de malalts amb esclerodèrmia (RESCLE)
 
Altres mèrits
- President de la Societat  Catalanobalear de Medicina Interna
- Membre del European Consortium on Systemic Sclerosis Genetics
- Membre de diferents consells editorials i revisor de diverses revistes biomèdiques.
- Premis entre d’altres: Premi “Farreras-Valenti” Premi “Joan Vivancos”, Premi “Josep Font i Premi a l“Excel·lència Professional en la Categoria Medicina Hospitalària del Consell de Col.legis de Metges de Catalunya i Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
 
 
 

Tatiana Rovira Faixa. 

Catedràtica d’Universitat. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació. Facultat de Psicologia.

 

Albert Branchadell Gallo

Ha estat professor associat A2.6, professor ajudant d'escola universitària (Y3), professor ajudant de facultat de primera etapa (Y2), professor ajudant de facultat de segona etapa (Y1), professor visitant V4 i des de 2005 és professor agregat del Departament de Filologia Catalana, en espera d'un canvi d'adscripció departamental.
 
Docència. Ha impartit docència a les titulacions de Filologia Catalana / Llengua i Literatura Catalanes (Llengua catalana II i Sociolingüística Catalana) i de Traducció i Interpretació (Cultura i societat catalanes, Introducció a la realitat catalana per a estrangers, Llengua catalana A1, Llengua catalana A2, Lingüística aplicada a la traducció, Seminari A català; Llengua catalana 1 i Llengua d'especialitat A català); als doctorats de Filologia Catalana (Política i Planificació Lingüística en l'Àmbit Lingüístic Català, Metodologia de la Recerca en Sociolingüística) i de Teoria de la Traducció (Traducció i Política Lingüística); i al màster de Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals (Política Lingüística i Traducció).
 
Recerca. Ha participat en projectes d'investigació i grups de recerca en els àmbits de la lingüística teòrica i de la sociolingüística. La seva última publicació és "Missing the Overlap between Theory and Practice: Patten's 'Equal Recognition' in the Face of the Catalan Case". Critical Review of International Social and Political Philosophy, v. 20, n. 1, 2017, p. 114-127. Si les funcions deganals li ho permeten, seguirà treballant en les seves àrees principals de recerca (sociolingüística catalana, translation studies i filosofia política).
 
Gestió. Ha estat coordinador de la Unitat de Filologia Catalana de la Facultat de Traducció i d'Interpretació (1999-2003, 2008-2011 i 2012-2013), membre del Claustre de la UAB (1999-2002 i 2004-2012) i vicedegà d'Estudis de la FTI (2011-2016). També ha estat membre de les comissions de Doctorat (2005-2006), Afers Acadèmics (2006-2009), Política Lingüística (2005-2009), i Relacions Internacionals i Cooperació (2005-2009).
 
És coordinador del postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic, un estudi propi de la UAB que (amb aquesta denominació o una altra) s'ofereix des del curs 2000-2001. També va ser impulsor de l'antic màster / postgrau d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic (2011-2014) i va participar en la gestació del postgrau Content and Language Integrated Learning (CLIL), que s'imparteix des del curs 2014-2015.
 
Altres. És o ha estat membre del consell editorial de Catalan Working Papers in Linguistics; Estudios Catalanes; Idees. Revista de Temes Contemporanis; Noves SL. Revista de Sociolingüística, i Quaderns. Revista de Traducció. Ha estat referee de publicacions nacionals i internacionals (Journal of Language and Politics, Journal of Multingual and Multicultural Development, Meta, Nations & Nationalism, Revista de Llengua i Dret, Translation Studies i Treballs de Sociolingüística Catalana). És membre de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), filial de l'Institut d'Estudis Catalans.
 

Dra. Maite Martín Ibáñez
 

Ha estat professora associada (1995-2000), professora ajudant de primera etapa Y2 (2000-2002), professora ajudant de segona etapa Y1 (2002-2005), professora lectora (2005-2008) i des del 2008 es professora agregada del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB.
 
Docència: Participa en la docència dels graus en Veterinària (Fisiologia; Disseny Experimental i de Projectes de Recerca) i Ciència i Tecnologia dels Aliments (Fisiologia Humana). Del 2002 al 2016 ha estat coordinadora del curs de postgrau de Formació per a Personal Investigador Usuari d'Animals per a Experimentació i Altres Finalitats Científiques acreditat per la Federation of Laboratory Animal Sciences Associations (FELASA) i ha participat en diferents mòduls del Màster en Ciència i Benestar del Animal de Laboratori.
 
Recerca: La seva línia de recerca s’emmarca en l’àmbit de la neurogastroenterologia. Ha estat vinculada al Servei del Aparell Digestiu del Hospital Vall d’Hebron com a investigadora col·laboradora (1995-2000) on va participar en diversos projectes finançats per l’Institut de Recherches Internationales SERVIER. Al 2008 va rebre l’avaluació positiva del programa d’Incentivació de la incorporació i la intensificació de l’activitat investigadora (Programa I3). Actualment forma part del Grup de Recerca per a l’Estudi de la motilitat digestiva i la seva alteració en les malalties cròniques i des del 2007 està adscrita al CIBER de malalties hepàtiques i digestives (Institut de Salut Carlos III). Ha participat en diversos projectes competitius així com en estudis finançats per la industria farmacèutica.

Publicacions recents:
 • Martinez-Cutillas M, Gil V, Mañé N, Clavé P, Gallego D, Martin MT, Jimenez M. Potential role of the gaseous mediator hydrogen sulphide (H2S) in inhibition of human colonic contractility. Pharmacological Research 93, 52 – 63. 2015
 • Martinez-Cutillas M., Mañé N, Gallego D, Jiménez M and Martín MT. EP2 and EP4 receptors mediate PGE2 induced relaxation in murine colonic circular muscle: Pharmacological characterization. Pharmacological Research 90, 76 – 86. 2014.
 • Martinez-Cutillas M., Gil V., Gallego D, Mañé N, Clavé P, Martín MT and Jiménez M. α,β-meATP mimics the effects of the purinergic neurotransmitter in the human and rat colon. European Journal of Pharmacology 740, 442 – 454. 2014.
 • Mañé N., Martinez-Cutillas M., Martín MT, Gallego D. and Jiménez M. Dynamics of inhibitory co-transmission, membrane potential and pacemaker activity determine neuromyogenic function in the rat colon. Pflügers Archiv - European Journal of Physiology 466, 2305 – 2321. 2014
 • Martínez-Cutillas M, Gil V, Gallego D, Mañé N, Martín MT, Jiménez M. Mechanisms of action of otilonium bromide (OB) in human cultured smooth muscle cells and rat colonic strips. Neurogastroenterology and Motility 25, e803 - e812. 2013
 • Gil V., Martínez-Cutillas M., Mañé N., Martin MT, Jimenez M., Gallego D. P2Y1 knockout mice lack purinergic neuromuscular transmission in the antrum and cecum. Neurogastroenterology and Motility 25, e170-e182. 2013.
 
Gestió: Ha estat Vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat de la Facultat de Veterinària (2014-2017) i Coordinadora de la Unitat de Fisiologia del departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia (2011-2014).
 
Altres: És membre del Grupo Español de Motilidad Digestiva, de la European Society of Gastrointestinal Motility i la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio.