Comissió de Recerca, Transferència i Innovació

Dijous, 09 de setembre de 2021

09,30 h

  1 Informe dels Vicerectors.
   2 Presentació Institut d’Estudis Medievals.
   3 Aprovació, si s’escau, de la reassignació d’una plaça de TSR.
   4 Aprovació, si s’escau, dels criteris de priorització aplicables a la convocatòria de contractes predoctorals FI2022.
    5 Aprovació, si s’escau, de la convocatòria d’estades breus a l’estranger pels contractes de personal investigador UAB (PIF) per al 2022.
    6 Informe favorable, si s’escau, de la sol·licitud de reconeixement d’investigadors vinculats a la Universitat (IVU).
   7 Aprovació, si s’escau, d’adscricipcions i desascripcions de personal investigador a centres i/o institut de recerca, propis i amb personalitat jurídica pròpia.
    8 Aprovació, si escau, de la resolució definitiva de la Convocatòria d’ajuts a la publicació de revistes científiques de recerca (REV2021-2024).
   9 Aprovació, si s’escau de la Proposta de creació de la EBT Dentalytics.
   10 Aprovació, si s’escau, de la Proposta de creació de la EBT Inari.
   11 Aprovació, si s’escau, de sol·licituds de reconeixement d’activitats de recerca.
   12 Afers de tràmit.
   13 Torn obert de paraules.