Coneix la UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió de Qualitat

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió de Qualitat:

 • Dissenyar i desplegar la política de qualitat a la UAB, d'acord amb el pla estratègic de la institució, el seu seguiment i la seva avaluació.
 • Establir un sistema de control de la qualitat de la UAB, amb les estructures de qualitat adients, i garantir-ne el un funcionament adequat.
 • Promoure la cultura de qualitat tot fent-ne difusió i promoció per tal que sigui assumida i compartida per tota la comunitat universitària.
 • Vetllar per la qualitat de tots els processos que desenvolupa la UAB.
 • Mitjançant la millora contínua dels processos de la UAB, assegurar l’avaluació de la docència, de la recerca i de la gestió, proposant i duent a terme les accions correctives que siguin necessàries.
 • Assegurar que el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) es manté efectiu i és revisat i actualitzat periòdicament.
 • Resoldre les qüestions derivades de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria de qualitat.

2. Correspon a la Comissió de Qualitat, per delegació del Consell de Govern:

 • Aprovar la sol·licitud d’avaluació del SGIQ de la UAB.
 • Aprovar la planificació de l’acreditació institucional dels centres de la UAB.
 • Aprovar les iniciatives de garantia de la qualitat en el camp de la docència, de la recerca i de la gestió.
 • Aprovar l’informe anual de gestió de la qualitat de la UAB.
 • Fer el seguiment dels acords en matèria de qualitat que adoptin els òrgans de govern de la UAB.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern li delegui.

3. Correspon a la Comissió de Qualitat informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Les actualitzacions del SGIQ de la UAB.
 • El pla de millora de la qualitat de la UAB.
 • Disposicions normatives en matèria de qualitat de la docència, de la recerca i de la gestió.
 • Objectius de qualitat i el seu seguiment anual.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió de Qualitat

PRESIDENT
Lafuente Sancho, Francisco Javier         Rector
Membres per raó del càrrec
Carrassón López de Letona, Maite Vicerectora de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica
Valdés Gázquez, Maria Vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent
Sebastián Pérez, Rosa Maria

Vicerectora d'Innovació i de Projectes Estratègics

Sánchez Bonastre, Armand  Vicerector de Recerca i de Transferència
Vendrell Roca, Josep Vicerector d’Organització
Zapater Duque, Esther Secretària general
Tintoré Balasch, Jaume Gerent
García Borrás, Antoni Cap de l'Àrea de Transformació Digital i Organització
Masoliver Puig, Montserrat  Vicegerent d'Ordenació Acadèmica 
Martínez Flores, Iván Vicegerent de Recerca
Guerrero Rebollo, Fernando Vicegerent de Persones
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Martín Ibáñez, Maria Teresa Degana de la Facultat de Veterinària
Suplent: Rovira Faixa, Tatiana Degana de la Facultat de Psicologia
Serradell Pumareda, Olga Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Suplent: Fossas Espadaler, Enric Degà de la Facultat de Dret
Panadés Martí, Judith Degana de la Facultat d'Economia i Empresa
Suplent: Recoder Sellarés, María José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Freixas Alas, Margarita Degà de la Facultat  de Filosofia i Lletres
Suplent: Branchadell Gallo, Albert Degana de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Garcia Alonso, Gemma Degana de la Facultat de Ciències
Suplent: Farrés Vicén, Jaume Degà de la Facultat de Biociències
Directores o directors de departaments
Adrián Escudero, Jesús Director del Departament de Filosofia
Suplent: Fernández Montraveta, Ana Directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística
Masats Viladoms, Maria Dolors Directora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i les Ciències Socials
Suplent: Padilla Rosa, Emilio Director del Departament d'Economia Aplicada
Escriche Martínez, Lluis Director del Departament de Química
Suplent: Llagostera Casas, Montserrat Director del Departament de Genètica i de Microbiologia
Magí Farré Albaladejo Director del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Directora o director d'institut
Cros Alavedra, Anna  Directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE)
Suplent: Fernández Peña, Emilio Director de l’Institut de l’Esport
Representant del Consell Social
Amorós Perich, Moisés
 
Professores o professors
Vacant Professor del sector B membre del Claustre
Alumnat
Dalmau Cifre, Adolfo Alumne, proposat pel Consell d'Estudiants
Vacant Designat pel Consell d'Estudiants
Personal d'administració i serveis   
Sabate Diaz, Sarai Personal d'administració i serveis 
Responsables de les oficines de qualitat
Álvarez del Castillo, Maria Paz Cap de l’Oficina de Qualitat de la Docència, amb veu i sense vot 
Flores Flores, Àgueda Cap de la Unitat de Garantia de Qualitat, amb veu i sense vot
Secretària
Matarredona Santonja, Maria Lletrada