Comissió de Qualitat

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió de Qualitat:

 • Dissenyar i desplegar la política de qualitat a la UAB, d'acord amb el pla estratègic de la institució, el seu seguiment i la seva avaluació.
 • Establir un sistema de control de la qualitat de la UAB, amb les estructures de qualitat adients, i garantir el seu adequat funcionament.
 • Promoure la cultura de qualitat tot fent-ne difusió i promoció per tal que sigui assumida i compartida per tota la comunitat universitària.
 • Vetllar per la qualitat de tots els processos que desenvolupa la UAB.
 • Assegurar l'avaluació, mitjançant la millora contínua dels processos de  la UAB de la docència, de la recerca i de la gestió, proposant i duent a terme les accions correctives que puguin ser necessàries.
 • Assegurar que el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) dels diferents àmbits es manté efectiu i és revisat i actualitzat periòdicament a través de plans de millora.
 • Resoldre les qüestions derivades de l'aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria de qualitat.

2. Correspon a la Comissió de Qualitat, per delegació del Consell de Govern:

 • Aprovar el SGIQ de la UAB i les seves actualitzacions.
 • Aprovar la sol·licitud d'avaluació del SGIQ de la UAB i la sol·licitud de certificació dels SGIQ dels centres de la UAB.
 • Aprovar les iniciatives de garantia de la qualitat en el camp de la docència, de la recerca i de la gestió.
 • Aprovar la memòria anual de gestió de la qualitat de la UAB.
 • Fer el seguiment dels acords en matèria de qualitat que adoptin els òrgans de govern de la UAB.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern li delegui.

3. Correspon a la Comissió de Qualitat informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Proposta del pla de millora de la qualitat de la UAB.
 • L'informe de rendiment de comptes en matèria de qualitat, que es presentarà també al Consell Social.
 • Disposicions normatives en matèria de qualitat de la docència, de la recerca i de la gestió.
 • Objectius de qualitat i el seu seguiment anual.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió de Qualitat

PRESIDENT
Lafuente Sancho, Francisco Javier         Rector
Membres per raó del càrrec
Carrassón López de Letona, Maite Vicerectora de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica
Valdés Gázquez, Maria Vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent
Sebastián Pérez, Rosa Maria

Vicerectora d'Innovació i de Projectes Estratègics

Sánchez Bonastre, Armand  Vicerector de Recerca i de Transferència
Vendrell Roca, Josep Vicerector d’Organització
Zapater Duque, Esther Secretària general
Tintoré Balasch, Jaume Gerent
García Borrás, Antoni Cap de l'Àrea de Transformació Digital i Organització
Masoliver Puig, Montserrat  Vicegerent d'Ordenació Acadèmica 
Martínez Flores, Iván Vicegerent de Recerca
Guerrero Rebollo, Fernando Vicegerent de Persones
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Rovira Faixa, Tatiana Degana de la Facultat de Psicologia 
Suplent: Fonollosa Pla, Vicent Degà de la Facultat de Medicina
Serradell Pumareda, Olga Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Suplent: Fossas Espadaler, Enric Degà de la Facultat de Dret
Sala Lorda, Héctor Degà de la Facultat d'Economia i Empresa
Suplent: Recoder Sellarés, María José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació  
Suplent: Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Vilanova Arbós, Ramon Director de l'Escola d'Enginyeria
Suplent: Farrés Vicén, Jaume Degà de la Facultat de Biociències
Directores o directors de departaments
Garriga Escribano, Cecili Director del Departament de Filologia Espanyola 
Suplent: Fernández Montraveta, Ana Directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística
Santisteban Fernández, Antoni Director del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i les Ciències Socials
Suplent: Padilla Rosa, Emilio Director del Departament d'Economia Aplicada
-Vacant-  
-Vacant-  
Directora o director d'institut
Cros Alavedra, Anna  Directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE)
Suplent: Fernández Peña, Emilio Director de l’Institut de l’Esport
Representant del Consell Social
Amorós Perich, Moisés
 
Professores o professors
-Vacant- Professor del sector B membre del Claustre
Estudiants
Saada Mussuto, Martina Designat pel Consell d'Estudiants
-Vacant- Designat pel Consell d'Estudiants
Personal d'administració i serveis   
Sabate Diaz, Sarai Personal d'administració i serveis 
Responsables de les oficines de qualitat
Álvarez del Castillo, Maria Paz Cap de l’Oficina de Qualitat de la Docència, amb veu i sense vot 
Flores Flores, Àgueda Cap de la Unitat de Garantia de Qualitat, amb veu i sense vot
Secretària
Matarredona Santonja, Maria Lletrada