Comissió de Personal Acadèmic

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió de Personal Acadèmic:

 • Aprovar les concessions d'anys sabàtics.
 • Aprovar i suprimir les dotacions de professorat per als departaments i les unitats docents.
 • Aprovar el reconeixement de la condició de col·laborador de docència.
 • Aprovar el desenvolupament dels sistemes d'avaluació del rendiment del personal acadèmic.
 • Aprovar l'aplicació dels sistemes d'avaluació del rendiment del personal acadèmic.
 • Aprovar l'avaluació de trams docents.
 • Aprovar la concessió de trams de gestió.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l'aplicació de les normatives aprovades en matèria de professorat pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d'acord amb els principis generals establerts respecte d'aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern:

 • Aprovar les convocatòries per a la provisió de places de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat.
 • Ratificar la proposta de membres de les comissions dels concursos de personal acadèmic proposats pels departaments.
 • Aprovar la composició de les comissions dels concursos de professorat lector.
 • Aprovar els nomenaments de professors i professores emèrits.
 • Aprovar la comunicació al Consell d'Universitats de les places que s'han d'habilitar.
 • Autoritzar l'adscripció de membres del personal acadèmic d'una àrea de coneixement o especialitat en departaments diferents dels de la seva àrea o especialitat.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui.

3. Correspon a la Comissió de Personal Acadèmic elaborar i aprovar propostes, que han de ser ratificades pel Consell de Govern, pel que fa a:

 • L'adscripció personal del professorat a les estructures bàsiques de la Universitat.
 • La relació de llocs de treball del personal acadèmic i del personal investigador en formació contractat, i les retribucions addicionals per a activitats docents, investigadores i de gestió.
 • Els costos derivats de les propostes de canvis de denominació, de categoria o de dedicació de places de personal acadèmic i del personal investigador en formació.
 • Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern.

4. Correspon a la Comissió de Personal Acadèmic informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Disposicions normatives en matèria de personal acadèmic i de personal investigador en formació.
 • Sistemes d'avaluació del rendiment del personal acadèmic.
 • Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió de Personal Acadèmic

PRESIDENT
Morente Valero, Francisco                Vicerector de Personal Acadèmic
Membres per raó del càrrec
Carrassón López de Letona, Maite Vicerectora de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica
Valdés Gázquez, Maria Vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent
Ramos Morilla, Xavier Vicerector d'Economia
Sánchez Bonastre, Armand Vicerector de Recerca i de Transferència
Guerrero Rebollo, Fernando Cap de l'Àrea de Gestió de Persones
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Fonollosa Pla, Vicent Degà de la Facultat de Medicina
Suplent: Rovira Faixa, Tatiana Degana de la Facultat de Psicologia
Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Suplent: Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Vilanova Arbós, Ramón Director de l'Escola d'Enginyeria
Suplent: Garcia Alonso, Gemma Degana de la Facultat de Ciències
Sala Lorda, Héctor Degà de la Facultat d’Economia i Empresa
Suplent: Recoder Sellarés, Maria José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Fossas Espadaler, Enric Degà de la Facultat de Dret
Suplent: Bertrán Tarrés, Marta Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació
Directores o directors de departaments o d'instituts
Beltrán Antolín, Joaquín Director del Departament  Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Suplent: Saña Seguí, Maria Director del Departament de de Prehistòria
Domènech Argemí, Miquel Director del Departament de Psicologia Social
Suplent: Tejada Fernández, José Director del Departament de Pedagogia Aplicada
Suñé Tarruella, Jordi Director del Departament d'Enginyeria Electrònica

Suplent: Serra Sagristà, Joan

Director del Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
De la Osa Chaparro, Núria Directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Suplent: Coll Andreu, Margalida Directora del Dept.de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Escriche Martínez, Lluís Director del Departament de Química
Suplent: Molinero Egea, Maria Amalia Directora del D. de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia
Pérez Hernández, José Francisco Director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Suplent: Farré Albaladejo, Magí Director del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Ripoll Villanueva, Ricard Director del Departament  de Filologia Francesa i Romànica
Suplent: Fernández Montraveta, Ana Directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística
Rifà Valls, Montserrat Directora del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Suplent: Navas Navarro, Susana Directora del Departament de Dret Privat
Giraldo Arjonilla, Jesús Director de l'Institut de Neurociències (INc)
Suplent: Blanco Fillola, Ismael Iván Director d'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Professores o professors
Vacant Professor del sector B
Ysàs Solanes, Pere  Professor del sector A
Personal investigador
Vacant Representant del Personal Investigador (Ramon y Cajal, ICREA o d'altres figures similars)
Estudiants
-Vacant - Estudiant de Postgrau, que pertany al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF)
-Vacant - Estudiant de Postgrau, que pertany al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF)
-Vacant - Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
-Vacant - Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Personal d'administració i serveis
Castaños Moreno, Ernesto Personal d'administració i serveis
Representants dels agents socials
Bardina Simorra, Xavier Representant de la Junta PDI
Martínez Martínez, Luz María Representant del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador laboral