Comissió de Doctorat

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió de Doctorat:

 • Assumir les competències que en relació amb tots els estudis de doctorat s'estableixen en la normativa vigent.
 • Aprovar l'aplicació dels sistemes d'avaluació institucional corresponents als estudis de doctorat.
 • Establir les prioritats de les accions de relacions internacionals corresponents als estudis de doctorat que es proposin anualment, d'acord amb les línies estratègiques i els recursos disponibles.
 • Proposar l'acreditació de títols corresponents a estudis de doctorat.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l'aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria acadèmica, econòmica, de qualitat i d'avaluació dels estudis de doctorat, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d'acord amb els principis generals establerts respecte d'aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió de Doctorat, per delegació del Consell de Govern:

 • Aprovar la documentació per a la verificació i l'acreditació de tots els estudis de doctorat i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de l'aplicació.
 • Aprovar la concessió dels premis extraordinaris d'estudis de doctorat.
 • provar els criteris d'admissió als estudis de doctorat i el nombre de places.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui.

3. Correspon a la Comissió de Doctorat informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern, pel que fa a:

 • Programació pluriennal dels estudis i ensenyaments de doctorat de la UAB.
 • Disposicions normatives en matèria acadèmica d'estudis de doctorat.
 • Implantació, creació, modificació i supressió d'ensenyaments i títols de doctorat, i d'altres estructures de la UAB relacionades amb els estudis de doctorat.
 • Qualsevol altra matèria que estableixi la normativa vigent o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats 
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió de Doctorat

PRESIDENT
Sánchez Bonastre, Armand Vicerector de Recerca i de Transferència
Membres per raó del càrrec
Sebastián Pérez, Rosa Maria Vicerectora d'Innovació i de Projectes Estratègics
Martínez Muñoz, Màrius Vicerector de Relacions Internacionals
Ponte Marull, Inmaculada Directora de l’Escola de Doctorat
Masoliver Puig, Montserrat Vicegerent d'Ordenació Acadèmica
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Suplent: Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Rovira Faixa, Tatiana Degana de la Facultat de Psicologia
Suplent: Fonollosa Pla, Vicent      Degà de la Facultat de Medicina
Garcia Alonso, Gemma Degana de la Facultat de Ciències
Suplent: Farrés Vicén, Jaume Degà de la Facultat de Biociències
Sala Lorda, Héctor Degà de la Facultat d’Economia i Empresa
Suplent: Serradell Pumareda, Olga Degana de la Facultat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Directores o directors de departaments o d'instituts
Bulbena Vilarrasa, Antoni Director del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
Suplent: Bernabeu Tamayo, Maria Dolors Directora del Departament d'Infermeria
Adrián Escudero, Jesús Director del Departament de Filosofia
Suplent: Vilanova Vila-Abadal, Francesc Director del Departament d’Història Moderna i Contemporània
Obiols Homs, Francesc Director del Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Suplent: Ramajo Hernández, Natividad Directora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Prim Sabrià, Marta Directora del Departament  de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Suplent: Llebot Rabagliati, Josep Enric Director del Departament deDepartament de Física
Roher Armentia, Nerea Directora de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina ( IBB )
Suplent: Giraldo Arjonilla, Jesús Director de l'Institut de Neurociències (INc)
Blanco Fillola, Ismael Iván Director d'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Suplent: Rico Camps, Daniel Director d'Institut d'Estudis Medievals (IEM)
Coordinadores o coordinadors de titulació
Alijotas Reig, Jaume Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències de la salut
Bassols Teixidó, Anna  Coordinadora de programa de doctorat, àmbit de ciències experimentals i tecnologies
Junyent Pubill, Mercè Coordinadora de programa de doctorat, àmbit de ciències socials
Molist Montaña, Miquel Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències humanes
Rosell i Melé, Antoni  Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències experimentals i tecnologies
-Vacant- Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències humanes
-Vacant- Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències socials
-Vacant- Coordinadora de programa de doctorat, àmbit de ciències de la salut
Estudiants
Rodríguez Calado, Sergi Estudiant de Doctorat
-Vacant- Estudiant de Doctorat
Barrientos  Sánchez, Daniel Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
-Vacant- Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Personal d'administració i serveis
Sánchez Llordes, Bruno   Personal d'Administració i Serveis
-Vacant- Personal d'Administració i Serveis