Comissió d'Investigació

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió d'Investigació:

  • Aprovar i resoldre les convocatòries d'ajuts de recerca.
  • b) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l'aplicació de les normatives aprovades en matèria d'investigació pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d'acord amb els principis generals establerts respecte d'aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió d'Investigació, per delegació del Consell de Govern:

  • Aprovar la creació, la modificació i la supressió de grups de recerca.
  • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui.

3. Correspon a la Comissió d'Investigació elaborar i aprovar propostes, que ha de ratificar el Consell de Govern, pel que fa a:

  • Reconeixement d'unitats de recerca associades a la UAB.
  • Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern.

4. Correspon a la Comissió d'Investigació informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

  • Programació i línies generals de la recerca.
  • Creació, modificació, supressió d'instituts universitaris propis i centres d'estudis i de recerca.
  • Disposicions normatives en matèria d'investigació.
  • Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf) 

 

Composició de la Comissió d'Investigació

PRESIDENT
Sánchez Bonastre, Armand Vicerector de Recerca i de Transferència
Membres per raó del càrrec
Sebastián Pérez, Rosa Maria Vicerectora d'Innovació i de Projectes Estratègics
Martínez Muñoz, Màrius Vicerector de Relacions Internacionals
Martínez Flores, Iván Vicegerent de Recerca
Directores o directors de departaments o d'instituts
Llagostera Casas, Montserrat Directora del Departament  de Genètica i de Microbiologia
Suplent:
Bosch Merino, Assumpció
Directora del Departament de de Bioquímica i de Biologia Molecular
de Rueda Roigé, Francesc-Josep Director del Departament  d’Art i de Musicologia
Suplent: Garriga Escribano, Cecili
 
Director del Departament de Filologia Espanyola
Badillo Jiménez, Edelmira Rosa Directora del Departament Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Suplent: Vidal Castell, David Director del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
José Cunilleras, Eduard Director del Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Suplent:
Mur Sierra, Antonio
Director del Dept. Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública
Roher Armentia, Nerea Directora de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina ( IBB )
Suplent:
Martín Artiles, Antonio
Director de l'Institut d'Estudis del Treball (IET)
Professores o professors
Molina González, José Luis Professor del sector A - àmbit ciències socials
Molinero Ruiz, Carme Professor cap de grup - ciències humanes
Navarro Acebes, Xavier Professor cap de grup -  ciències de la salut
Vacant Professor del sector B -  ciències experimentals i tecnologies
Estudiants
Nunes de Castro, Lidiane Estudiant de postgrau, que pertany al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF)
Esparraguera Espuña, Eloi Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Col·lectius d'investigadors
Chillón Rodríguez, Miguel Representant dels Col·lectius d'Investigadors Ramon y Cajal i ICREA
Personal d'administració i serveis
Teixidó Palazón, Albert Personal d'administració i serveis
Representants dels agents socials
Orero Clavero, Pilar Representant de la Junta PDI
Rubí Casals, Maria Gemma Representant del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador laboral