Comissió d'Economia i d'Organització

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió d'Economia i d'Organització:

 • Aprovar les instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost.
 • Aprovar les instruccions per al seguiment del pla pluriennal d'inversions.
 • Aprovar els preus i les tarifes dels serveis de les empreses concessionàries, ser informada de les condicions en què es fan aquestes prestacions i vetllar perquè es compleixin.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l'aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d'administració i organització, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d'acord amb els principis generals establerts respecte d'aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió d'Economia i d'Organització, per delegació del Consell de Govern:

 • Aprovar la proposta global de relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis i elevar-la al Consell Social.
 • Establir les directrius generals sobre l'organització de l'administració universitària i dels recursos humans.
 • Crear, modificar i suprimir estructures de gestió per a les estructures bàsiques de la Universitat.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui.

3. Correspon a la Comissió d'Economia i d'Organització elaborar i aprovar propostes, que han de ser ratificades pel Consell de Govern, pel que fa a:

 • Model de distribució descentralitzada del pressupost de la Universitat i de les directrius de l'actuació dels centres de cost en matèria econòmica.
 • Comptes anuals que han de ser tramitats davant del Consell Social.
 • Línies generals del Pla pluriennal d'inversions.
 • Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern.

4. Correspon a la Comissió d'Economia i d'Organització informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Criteris per a elaborar l'avantprojecte de pressupost, la proposta de programació pluriennal i el projecte de pressupost anual.
 • Propostes de plans d'inversions extraordinaris.
 • Disposicions normatives en matèria econòmica.
 • Planificació i seguiment econòmic i pressupostari.
 • Creació, modificació i supressió d'escales del personal d'administració i serveis.
 • Disposicions normatives en matèria d'organització de l'administració.
 • Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió d'Economia i Organització

PRESIDENT
Ramos Morilla, Xavier Vicerector d'Economia
Membres per raó del càrrec
Vendrell Roca, Josep Vicerector d’Organització
Miralles Guasch, Carme Vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori
Sànchez Bonastre, Armand Vicerector de Recerca i de Transferència
Sebastián Pérez, Rosa Maria Vicerectora d'Innovació i de Projectes Estratègics
Hernández Sánchez, Jordi                Comissionat del rector per a les TIC
Tintoré Balasch, Jaume Gerent
Guerrero Rebollo, Fernando Vicegerent de Persones
Cendros Carreras, Mireia Vicegerent d'Economia
García Borrás, Antoni Cap de l'Àrea de Transformació Digital i Organització
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Serradell Pumareda, Olga Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Suplent: Fossas Espadaler, Enric    Degà de la Facultat de Dret
Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Suplent:   Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Farrés Vicén, Jaume Degà de la Facultat de Biociències
Suplent: Garcia Alonso, Gemma Degana de la Facultat de Ciències
Bertrán Tarrés, Marta Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació
Suplent: Sala Lorda, Héctor Degà de la Facultat d'Economia i Empresa
Martín Ibáñez, Maria Teresa Degana de la Facultat de Veterinària
Suplent: Rovira Faixa, Tatiana Degana de la Facultat de Psicologia
Directores o directors de departaments o d'instituts
Bosch Merino, Assumpció Directora del Departament de  Bioquímica i Biologia Molecular
Suplent: Margalef Burrull, Tomàs Manuel             Director del Departament de d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Parella Rubio, Sonia Directora del Departament de Sociologia
Suplent:    Rialp Criado, Josep Director del Departament d'Empresa
Coll Andre, Margalida Directora del Dept. de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Suplent: José Cunilleras, Eduard Director del Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Vilanova Vila-Abadal, Francesc Director del Departament d’Història Moderna i Contemporània
Suplent: Beltrán Antolín, Joaquín Director del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental
Gabarrell Durany, Xavier Director de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Suplent: Rico Camps, Daniel Director d'Institut d'Estudis Medievals (IEM)
Professores o professors
Freixas Alás, Margarita Professora del sector A
Vacant Professor del sector B
Estudiants
Olivella Galindo, Daniel Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Oré Catalá, Joan Vicent Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Personal d'administració i serveis
Exposito Rico, Trinidad Personal d'Administració i Serveis
Montesinos Andrade, Juan Personal d'Administració i Serveis
Representants dels agents socials
Iglesias Fonseca, Antoni Representant de la Junta PDI
Llonch Obiols, Pol Representant del Comitè PDI
Palma Rosanes, Alba Representant de la Junta PAS Funcionari 
Pinazo Gutiérrez, Aída Representant del Comitè d'Empresa PAS