Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat:

 • Aprovar i resoldre les convocatòries de beques i d'ajuts a l'estudi.
 • Proposar activitats, programes i serveis de suport i ocupabilitat de l'alumnat.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l'aplicació de les normatives aprovades en matèria d'estudiantat, llevat de les que pel seu caràcter estrictament acadèmic corresponguin a la Comissió d'Afers Acadèmics i Comissió de Doctorat, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d'acord amb els principis generals establerts respecte d'aquesta qüestió.
 • Fer d'interlocutor ordinari amb el Consell d'Estudiants de la UAB
 • Aprovar l'aplicació dels programes d'estudis d'inserció professional i de satisfacció de les persones que acaben de finalitzar els estudis.
 • Resoldre els assumptes derivats de l'aplicació dels programes de pràctiques acadèmiques externes (curriculars i extracurriculars)

2. Correspon a la Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat aprovar per delegació del Consell de Govern els assumptes que aquest òrgan expressament hi delegui.

3. Correspon a la Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Disposicions normatives en matèria d'estudiantat, llevat de les que pel seu caràcter estrictament acadèmic corresponguin a la Comissió d'Afers Acadèmics i Comissió de Doctorat.
 • Plans de tutoria acadèmica.
 • Política d'ajuts a l'alumnat.
 • Drets i deures de l'alumnat.
 • Política d'estudiantat en matèria de participació.
 • Política d'ocupabilitat
 • Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat

PRESIDENTA
Galán Mañas, Isabel  Vicerectora d'Alumnat i d'Ocupabilitat
Membres per raó del càrrec
Valdés Gázquez, Maria

Vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent

Miralles Guasch, Carme Vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori
Sebastián Pérez, Rosa Maria     Vicerectora d'Innovació i de Projectes Estratègics
Zapater Duque, Esther Secretària general
Barbé García, Jordi Comissionat del rector per a les Relacions amb l’Ensenyament Secundari i l’Accés a la Universitat
Masoliver Puig, Montserrat Vicegerent d'Ordenació Acadèmica
Sellés Martínez, Vicenç Director del Servei d’Ocupabilitat
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Suplent: Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Farrés Vicén, Jaume Degà de la Facultat de Biociències
Suplent: Vilanova Arbós, Ramón Director de l'Escola d'Enginyeria
Rovira Faixa, Tatiana Degana de la Facultat de Psicologia
Suplent: Martín Ibáñez, Maria Teresa Degana de la Facultat de Veterinària
Recoder Sellarés, Maria José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Suplent:Serradell Pumareda, Olga Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Professores o professors
Accensi i Alemany, Francesc Professor del sector A
Martinez Lizama, Carlos Professor del sector B
Panadés Martí, Judith Professora del sector A
Pi Llorens, Montserrat Professora del sector A
Estudiants
Garcia Nomdedeu, Mireia Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
García Castellarnau, Clara Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
-Vacant- Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Ris Capdevila, Xènia Presidenta del CEUAB
Pardo Pérez, Marina Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Vacant Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
-Vacant- Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Personal d'administració i serveis
Ros Rovira, Núria Personal d'Administració i Serveis