Comissió d'Afers Acadèmics

Òrgan i competències

1. Les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics fan referència als estudis de primer cicle, segon cicle, tant oficials com a propis, i formació permanent.

2. Correspon a la Comissió d'Afers Acadèmics:

 • Assumir les competències que en relació amb els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent s'estableixen en la normativa vigent.
 • Establir les prioritats de les accions de relacions internacionals corresponents als estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent que es proposin anualment, d'acord amb les línies estratègiques i els recursos disponibles.
 • Aprovar l'aplicació dels sistemes d'avaluació institucional corresponents als estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent.
 • Aprovar l'aplicació dels programes d'estudis d'inserció professional i de satisfacció de les persones que acaben de finalitzar els estudis.
 • Proposar l'acreditació de títols corresponents a estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l'aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria acadèmica, econòmica, de qualitat i d'avaluació dels estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d'acord amb els principis generals establerts respecte d'aquesta qüestió.

3. Correspon a la Comissió d'Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern:

 • Aprovar els plans d'estudis dels estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent que condueixen a l'obtenció de títols oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de l'aplicació.
 • Aprovar la concessió dels premis extraordinaris de titulació.
 • Aprovar els criteris d'admissió als estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent i el nombre de places.
 • Autoritzar el canvi d'estudis per interdisciplinarietat.
 • Autoritzar el canvi d'itinerari dins els mateixos estudis.
 • Aprovar el nombre de places d'accés d'estudiants estrangers amb estudis convalidats parcials i el calendari acadèmic d'admissió.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui.

4. Correspon a la Comissió d'Afers Acadèmics informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Programació pluriennal dels estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent de la UAB.
 • Disposicions normatives en matèria acadèmica d'estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent.
 • Calendari acadèmic i administratiu.
 • Implantació, creació, modificació i supressió de centres, ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent, i també adscripció i vinculació de centres.
 • Qualsevol altra matèria que estableixi la normativa vigent o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió d'Afers Acadèmics

PRESIDENTA
Valdés Gázquez, María Vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent
Membres per raó del càrrec
Carrassón López de Letona, Maite Vicerectora de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica
Morente Valero, Francisco  Vicerector de Personal Acadèmic
Galán Mañas, Isabel Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat
Martínez Muñoz, Màrius Vicerector de Relacions Internacionals
Zapater Duque, Esther Secretària General
Masoliver Puig, Montserrat Vicegerent d'Ordenació Acadèmica
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Fonollosa Pla, Vicent Degà de la Facultat de Medicina
Serradell Pumareda, Olga Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Farrés Vicén, Jaume Degà de la Facultat de Biociències
Bertrán Tarrés, Marta Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació
Rovira Faixa, Tatiana Degana de la Facultat de Psicologia
Martín Ibáñez, Maria Teresa Degana de la Facultat de Veterinària
Garcia Alonso, Gemma Degana de la Facultat de Ciències
Sala Lorda, Héctor Degà de la Facultat d'Economia i Empresa
Recoder Sellarés, Maria José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Fossas Espadaler, Enric    Degà de la Facultat de Dret
Vilanova Arbós, Ramón Director de l'Escola d'Enginyeria
Directores o directors de departaments o d'instituts
Garcia del Pino, Fernando Director del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia
Suplent: Otazu Porter, Xavier Director del Departament de Ciències de la Computació
Martín Castillo, Margarita Directora del Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Suplent: De la Osa Chaparro, Núria Directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Iglesias Fonseca, Josep Antoni Director del Departament de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Suplent: Ripoll Villanueva, Ricard Director del Departament de Filologia Francesa i Romànica
Jiménez Cortés, Claudia Director del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Suplent: Piella Vila, Anna Directora del Departament d'Antropologia Social i Cultural
Professores o professors
Martínez Perea, Vicente Professor del sector A
Burriel Manzanares, Francesca       Professora del sector B
Estudiants
Aja Aguilar, Júlia Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Font Sancho, Albert Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Personal d'administració i serveis
Bravo San José, Juan José Personal d'Administració i Serveis
Sánchez Llordes, Bruno   Personal d'Administració i Serveis