Coneix la UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió d'Afers Acadèmics

Òrgan i competències

1. Les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics fan referència als estudis de grau i de màster, tant oficials com propis, i a la formació contínua.

2. Correspon a la Comissió d'Afers Acadèmics:

 • Assumir les competències que en relació amb els estudis recollits en l’apartat 1 s’estableixen en la normativa vigent.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria acadèmica, de programació d’estudis i de docència, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos a la normativa.
 • Aprovar les convocatòries d’ajuts i premis en relació amb la innovació i la millora de la qualitat docent, l’excel·lència docent i la formació a mida.

3. Correspon a la Comissió d'Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern:

 • Aprovar les memòries dels estudis que condueixen a l’obtenció de títols de grau i de màster, tant oficials com propis, i de diplomes de postgrau i informar-ne el Consell Social, així com aprovar-ne les modificacions.
 • Aprovar la concessió dels premis extraordinaris de titulació.
 • Aprovar els itineraris curriculars simultanis d’estudis.
 • Aprovar l’oferta de places d’estudis mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral o professional per a persones de més de 40 anys.
 • Aprovar les modificacions del calendari acadèmic i del calendari acadèmic administratiu.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern li delegui.

4. Correspon a la Comissió d'Afers Acadèmics informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Programació dels estudis de grau i de màster, tant oficials com propis, i de postgrau de la UAB.
 • Disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de grau i de màster, tant oficials com propis, i de formació contínua.
 • Propostes d’aprovació del calendari acadèmic i del calendari acadèmic administratiu.
 • Creació, adscripció, vinculació, desadscripció i supressió de centres docents.
 • Creació, modificació i extinció d’estudis de grau i de màster, tant oficials com propis, i de diplomes de postgrau.
 • Qualsevol altra matèria que estableixi la normativa vigent o per a la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió d'Afers Acadèmics

PRESIDENTA
Valdés Gázquez, María Vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent
Membres per raó del càrrec
Carrassón López de Letona, Maite Vicerectora de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica
Morente Valero, Francisco  Vicerector de Personal Acadèmic
Galán Mañas, Isabel Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat
Martínez Muñoz, Màrius Vicerector de Relacions Internacionals
Zapater Duque, Esther Secretària General
Masoliver Puig, Montserrat Vicegerent d'Ordenació Acadèmica
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Fonollosa Pla, Vicent Degà de la Facultat de Medicina
Serradell Pumareda, Olga Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Farrés Vicén, Jaume Degà de la Facultat de Biociències
Bertrán Tarrés, Marta Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació
Rovira Faixa, Tatiana Degana de la Facultat de Psicologia
Martín Ibáñez, Maria Teresa Degana de la Facultat de Veterinària
Garcia Alonso, Gemma Degana de la Facultat de Ciències
Panadés Martí, Judith Degana de la Facultat d'Economia i Empresa
Recoder Sellarés, Maria José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Fossas Espadaler, Enric    Degà de la Facultat de Dret
Vilanova Arbós, Ramón Director de l'Escola d'Enginyeria
Directores o directors de departaments o d'instituts
Otazu Porter, Xavier Director del Departament de Ciències de la Computació
Suplent: Llebot Rabagliati, Josep Enric Director del Departament de Física
Martín Castillo, Margarita Directora del Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Suplent: De la Osa Chaparro, Núria Directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Ripoll Villanueva, Ricard Director del Departament de Filologia Francesa i Romànica
Suplent: Iglesias Fonseca, Josep Antoni Director del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Jiménez Cortés, Claudia Directora del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Suplent: Piella Vila, Anna Directora del Departament d'Antropologia Social i Cultural
Professores o professors
Jané Checa, Oscar Professor del sector A
Vallès Muñío, Daniel     Professor del sector B
Alumnat
Calsapeu Codina, Arnau Alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
Sànchez Yvern, Bernat Alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
Personal d'administració i serveis

Barrero Victorio, Jennifer

Personal d'Administració i Serveis

Morist Yagüe, Anna

Personal d'Administració i Serveis
Secretària
Matarredona Santonja, Maria Lletrada