Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics:

 • Aprovar i resoldre les convocatòries d'ajuts de transferència de coneixements i de tecnologia en el marc legal vigent.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l'aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria de transferència de coneixements, d'adscripció de la recerca corresponent al personal de la UAB en altres institucions externes de recerca i transferència, de propietat intel·lectual i industrial i de creació d'empreses tecnològiques, així com interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d'acord amb els principis generals establerts respecte d'aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics aprovar, per delegació del Consell de Govern:

 • Aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis universitaris de suport a la recerca i a la transferència de coneixements.
 • Aprovar i modificar els reglaments dels serveis universitaris de suport a la recerca i a la transferència de coneixements.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui.

3. Correspon a la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics emetre informes sobre les propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern en matèria de:

 • Programació i línies generals de la política de transferència de coneixements.
 • Programació i definició dels projectes estratègics en el camp de la recerca i de la transferència de coneixements.
 • Disposicions normatives i establiment de criteris genèrics pel que fa a:
  • Transferència de coneixements.
  • Adscripció de la recerca corresponent al personal de la UAB en altres institucions de recerca i transferència externes.
  • Propietat intel·lectual i industrial.
  • Creació d'empreses de base tecnològica a la UAB i criteris sobre la participació de la UAB en aquestes.
  • Relacions de la UAB amb el Parc de Recerca UAB.
  • Marc legal de referència en les relacions entre la UAB i l'Esfera UAB.
 • Adscripció i desadscripció d'instituts universitaris amb personalitat jurídica pròpia.
 • Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per a la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió de Transferència de Coneixements

PRESIDENTA
Sebastián Pérez, Rosa Maria Vicerectora d'Innovació i de Projectes Estratègics
Membres per raó del càrrec
Sánchez Bonastre, Armand Vicerector de Recerca i de Transferència
Luzón Fernández, Virginia                Vicerectora de Comunicació i de Promoció
Hernández Sánchez, Jordi Comissionat del rector per a les TIC
Martínez Flores, Ivan Vicegerent de Recerca
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Vilanova Arbós, Ramón Director de l'Escola d'Enginyeria
Suplent: Martín Ibáñez, Maria Teresa            Degana de la Facultat de Veterinària
Bertrán Tarrés, Marta Degana de la Facultat de Ciències de l’Educació
Suplent: Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Directores o directors de departaments o d'instituts
Pedret Ferré, Carles Director del Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes
Suplent: Baeza Labat, Juan Antonio Director del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Pérez Hérnandez, José Francisco Director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Suplent: Mur Sierra, Antonio Director del Dept. Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública
Saña Seguí, Maria Director del Departament de Prehistòria
Suplent:  de Rueda Roigé, Francesc-Josep Director del Departament  d'Art i de Musicologia
Pàmies Rovira, Jordi     Director del Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social
Suplent: Vidal Castell, David Director del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Blanco Fillola, Ismael Iván Director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Suplent:  Fernández Peña, Emilio Director de l'Institut de l'Esport
Professores o professors
Piqué Huerta, Raquel        Professora del sector A
Verge Mestre, Xavier Professor del sector B
Personal investigador
Carrabina Bordoll, Jordi Director de centre d'innovació tecnològica
Huertas Bailén, Amparo Directora de Centre d'Estudis i Recerca
Estudiants
Olvera Maneu, Sergi Estudiant de Postgrau, que pertany al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF)
-Vacant -             Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Personal d'administració i serveis
Sánchez Solbes, David Personal d'Administració i Serveis
Teixidó Palazón, Albert  Personal d'Administració i Serveis