Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

Òrgan i competències

1.  Correspon a la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística:

 • Aprovar i fer el seguiment de les línies estratègiques en l’àmbit de les relacions internacionals i la cooperació internacional.
 • Fixar les directrius dels aspectes de gestió i funcionament ordinari dels àmbits que intervenen en les relacions internacionals de la Universitat.
 • Establir les prioritats de les accions de relacions internacionals corresponents als estudis organitzats per la UAB que es proposin anualment, d’acord amb les línies estratègiques i els recursos disponibles.
 • Establir les prioritats de les accions de promoció dels estudis organitzats per la UAB. (Totes les accions de promoció).
 • Aprovar i resoldre les convocatòries de beques i d’ajuts a la mobilitat d’estudiants, personal d’administració i serveis i de personal docent i investigador.
 • Aplicar el Pla de llengües de la UAB.
 • Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts per a fomentar l’ús de la llengua catalana.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria de relacions internacionals i de política lingüística pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística aprovar, per delegació del Consell de Govern, els assumptes que aquest òrgan expressament hi delegui.

3. Correspon a la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Disposicions normatives en matèria de relacions internacionals.
 • Disposicions normatives en matèria de política lingüística.
 • Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

PRESIDENT
Martínez Muñoz, Màrius Vicerector de Relacions Internacionals
Membres per raó del càrrec
Sebastián Pérez, Rosa Maria Vicerectora d'Innovació i Projectes Estratègics
Luzón Fernández, Virginia Vicerectora de Comunicació i de Promoció
Masoliver Puig, Montserrat Vicegerent d'Ordenació Acadèmica
Prat Fernández, Jordi Director de la Fundació Autònoma Solidària, amb veu i sense vot
Schustakowitz Diaz, Katja Cap de l'Àrea de Relacions Internacionals
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Suplent: Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Garcia Alonso, Gemma Degana de la Facultat de Ciències
Suplent: Vilanova Arbós, Ramón Director de l'Escola d'Enginyeria
Martín Ibáñez, Maria Teresa Degana de la Facultat de Veterinària
Suplent: Fonollosa Pla, Vicent Degà de la Facultat de Medicina
Recoder Sellarés, Maria José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Suplent:  Fossas Espadaler, Enric Degà de la Facultat de Dret
Directores o directors de departaments
Bernabeu Tamayo, M. Dolors Directora del Departament d'Infermeria (àmbit  ciències de la salut)
Fernández Montraveta, Ana Directora del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística (àmbit ciències humanes)
Suplent: Cabré Monné, Teresa Directora del Departament de Filologia Catalana 
Tejedor Calvo, Santiago Director del Dep. de Periodisme i de Ciències de la Comunicació (àmbit c.socials)
Suplent: Cladellas Pros, Ramon Director del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
-Vacant- Àmbit  ciències experimentals i tecnologies
Directora o director d'institut universitari d'investigació propi
Carrasquer Oto, Pilar  Directora de l'Institut d'Estudis del Treball
Estudiants
Cabeza i Majoral, Aleix Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Coll Camps, Ivet Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Delchev, Mincho Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
-Vacant- Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Personal d'administració i serveis
Bravo San José, Juan José Personal d'Administració i Serveis
Representants dels agents socials
Saldo Periago, Jordi Representant de la Junta de Personal Docent i Investigador
León de Párraga, Betzabeth Representant del Comitè de Personal Docent i Investigador Laboral